Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

Ekim ayı "Gümrükte Gündem"i belirleyen en önemli konular Gümrük Yönetmeliği'nde Onaylanmış Kişi Statüsü (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) konularına ilişkin değişiklikler yapılması ile A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin geçerlilik süresinin 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılması olmuştur.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gümrük idaresine ödenen royalti bedeline ilişkin KDV'nin vergi dairesince ödenecek KDV'den mahsup edilmesine ilişkin mukteza yayınlanmıştır.

Bu ayki sayımızda gümrükte gündemi oluşturan diğer konular aşağıdaki gibidir:

1. 2017 yılında uygulanacak gümrük vergileri ile toplu konut fonu oranları için şirketler, STK'lar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmaya başlandı.

30 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de "2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3)" yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ'de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin nasıl değerlendirmeye alınacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2016 tarihine kadar,

Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmeyecektir.

2017 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete'de yayımlanacaktır.

2. Kömür ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasında değişiklik yapıldı.

3 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18.07.2016 tarihli ve 2016/9073 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar'da değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile bu Karar kapsamı ek mali yükümlülük uygulamasının, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olduğunu belirten fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek mali yükümlülük uygulaması aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

EMY Yeni Karar

EMY Eski Karar

2701.12.90.00.00

Diğerleri (Elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç)

70 ABD Doları/Ton* -  Uluslararası Fiyat**

15 ABD Doları/Ton*


*Brüt ağırlık

** Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış "ICE Rotterdam Coal Future" kapanış endeksi kullanılır. Hafta 7 gün olup Pazartesi günü ile başlar.

Ayrıca, Karar'a eklenen geçici madde ile bu Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe ilişkin alınan teminatların gümrük mevzuatı çerçevesinde iade edileceği belirtilmiştir.

Bu Karar, yayımı tarihinde (3 Ekim 2016) yürürlüğe girmiştir.

3. A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin geçerlilik süresi 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik değişikliği ile 7 Ekim 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresi 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Aynı madde uyarınca 15 Ağustos 2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini korumaya devam eden tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla mevcut belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilecektir.

4. Gümrük Yönetmeliği'nde Onaylanmış Kişi Statüsü (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) konularına ilişkin değişiklikler yapıldı.

7 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

 • A, B ve C sınıfı OKSB ibareleri, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olarak değiştirildi.
 • Danıştay 15. Dairenin 07.07.2015 tarihli, Esas No 2015/5712 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan YGM'lere ilişkin maddeler yeniden yürürlüğe girdi.
 • Demiryolu ve denizyolu ile yapılan taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul konusu düzenlendi.
 • A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne ilişkin geçici düzenleme yapılmış olup OKSB'lerin geçerlilik süresi 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldı.
 • Banka Teminat Mektubu Örneği'nin yer aldığı Yönetmeliğin Ek 77/A'sı değiştirildi.
 • Kanun'un 241'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller'in yer aldığı Yönetmelik'in Ek 82'sine yeni satır eklendi.

5. Gümrük idaresine ödenen royalti bedeline ilişkin KDV'nin vergi dairesince ödenecek KDV'den mahsup edilmesine ilişkin mukteza yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mukteza sisteminde ithal ve yerli girdiler kullanılarak yapılan üretim neticesinde elde edilen ürünün satış bedeli üzerinden yapılan royalti ödemelerinin vergilendirilmesine yönelik 17.02.2016 tarihli B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-13147 sayılı mukteza yayınlanmıştır.

Bu muktezaya göre;

Royalty bedeli, KDV Kanunu'nun 1/1'inci maddesine göre vergiye tabi olduğundan söz konusu bedel üzerinden hesaplanacak verginin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerektiği;

Diğer taraftan bir royalty bedeline ilişkin KDV'nin gümrük idaresine ödenmesi (beyan edilmesi) halinde, 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumluluk kapsamında beyan edilecek tutarın, gümrük idaresine beyan edilerek ödenen tutar düşüldükten sonra kalan tutar olacağı;

belirtilmektedir.

Bu mukteza ile gümrük idaresine ödenen KDV tutarlarının vergi dairesi tarafından da dikkate alınarak mükerrer KDV ödemenin önüne geçilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

6. Moldova menşeli 25 ila 97'nci fasıllar arasındaki ürünlerin ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı oranı sıfıra indirildi.

25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9381 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97'nci fasıllar arasında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, Moldova Cumhuriyeti menşeli eşya için İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde uygulanan ilave gümrük vergileri uygulanmayacaktır.

Bu Karar, 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7. Moldova menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açıldı.

25 Ekim 2016 tarihli Resmi  Gazete'de yayımlanan 2016/9379 sayılı Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca; 02 ila 24'üncü fasıllar arasında yer alan bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açılmıştır.

Tablodaki tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılacaktır.

Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, ilgili fasıllarda yer alan eşyaya denk gelen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net); bu çerçevede yapılmayan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanacaktır.

Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalatlar için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenecek olup; bu kapsamda ithal edilecek ürünlere ait beyannamelerin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğler ile belirlenecektir.

Bu Karar, 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8. 2004/20 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 • Bir beyanname kapsamında ilgili GTİP'ten ithalat gözetim uygulamasından muaf olacak eşya miktarı brüt 2 ton iken; 100 kilogram olarak değiştirilmiştir.
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı ibareleri Ekonomi Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
 • Gözetim belgesi başvurusu için Tebliğ ekinde yer alan Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5 ve Ek-II/6 sayılı belgeler eklenmiştir.
 • Tebliğ'in gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgilere ilişkin 4'üncü maddesine aşağıdaki bilgiler eklenmiştir:
  • Gözetim belgesi, Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda veya bunun mümkün olmaması halinde fiziksel olarak düzenlenir.
  • Gözetim belgesinin Genel Müdürlük tarafından elektronik olarak düzenlenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
  • Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.
  • Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, gözetim belgesi fiziksel olarak düzenlenir. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde (25 Ekim 2016) tarihinde yürürlüğe girmiştir.