Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

Haziran ayı Gümrükte Gündemini etkileyecek en önemli konunun D-8 üyesi devletler arasında yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması olduğunu düşünmekteyiz. 24 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmek ile 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması eki D-8 Üyesi Devletler (Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti) Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına İlişkin Menşe Kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. Yönetmelikte öne çıkan konular aşağıdaki gibidir.

  • Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilerek Anlaşma kapsamındaki tercihli tavizden yararlanacak ürünler aşağıdaki gibidir:

a) Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler.

b) Tamamen üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünlerden ise ilgili ürünün fabrika çıkış fiyatının en az % 40'lık bir kısmı bir taraf ülke menşeli olması kaydıyla, o ürün menşeli olarak kabul edilir.

  • İlgili Yönetmeliğin menşe kümülasyonu hakkındaki sekizinci maddesine göre, yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve tercihli rejimden yararlanmaya ehil bir nihai ürün için bir taraf ülkede girdi olarak kullanılan ürünler, nihai üründeki taraf ülkeler menşeli toplam içeriğin % 40'dan az olmaması kaydıyla, nihai ürünün işçilik veya işleminin gerçekleştirildiği taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler.
  • Diğer yandan, Yönetmelik'in 14'üncü maddesine göre, anlaşma kapsamında sağlanan tercihli muamele, sadece Yönetmelik'in gerekliliklerini yerine getirmiş taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanacaktır.
  • Ayrıca eşyanın menşei ispatına ilişkin olarak, taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin ithal edilmeleri esnasında bir örneği Yönetmelik ekinde yer alan D-8 Menşe İspat Belgesinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanılacaktır.

Mayıs ayında öne çıkan diğer konular aşağıda yer almaktadır.

1.Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2016/5) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında belge kapatma müracaatlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile özetle;

  • "Kapatma Müracaatı" kavramı Tebliğ'den çıkarılmış, bunun yerine "bilgi ve belge sunulması" kavramı getirilmiştir.
  • Elektronik ortamda müracaat yapılmayacak, sadece Ek-3'te belirtilen bilgi ve belgeler ilgili bölge müdürlüğüne sunulacaktır.
  • Sürede herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. En geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde bilgi ve belgelerin ilgili Bölge Müdürlüğü'ne sunulması zorunludur.

2. 2016/1 sayılı İthalat Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

12 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici 3'üncü madde Tebliğ'e eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile Tebliğ kapsamındaki kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşya, ithalinde belli kurumların izni aranacak muhtelif eşya, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar ile gübre ithalatında ilgili kurumlardan alınan fiziksel uygunluk yazısı / izin belgesinin elektronik olarak da düzenlenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Tebliğ kapsamındaki bahsi geçen eşyanın ithal edilebileceğine dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca "Tek Pencere Sistemi" çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu kılınmıştır.

Tebliğ'e geçici 3'üncü madde eklenmiş olup 29/4/2016 tarihinden önce İthalat Genel Müdürlüğünden İthalat Rejimi Kararı'nın 2'nci ve 7'nci maddesi kapsamında alınan izin belgelerinin, düzenlendikleri tarihten itibaren altı ay geçerli olacağı belirtilmiştir.

3. Bazı canlı büyükbaş hayvanların (sığırlar) ithalatında uygulanacak gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı.

3 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Gümrük Vergisi Oranı (%)

AB, EFTA

B-HER.

G.KORE

MLZY.

D.Ü.

0102.21.10.00.00

 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.21.30.00.00

 İnekler

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.21.90.00.00

Diğerleri

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.29.05.00.00

 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait   olanlar

135

135

135

135

135

0102.29.10.00.00

 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler

60

60

60

60

60

0102.29.21.00.00

 Kesimlik olanlar

135

135

135

135

135

0102.29.29.00.00

 Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.41.00.00

 Kesimlik olanlar

135

135

135

135

135

0102.29.49.00.00

 Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.51.00.11

 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler

135

135

135

135

135

0102.29.51.00.19

 Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.29.59.00.00

 Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.61.00.11

 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar

135

135

135

135

135

0102.29.61.00.19

 Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.29.69.00.00

 Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.91.00.11

 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

135

135

135

135

135

0102.29.91.00.19

 Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.29.99.00.00

 Diğerleri

60

60

60

60

60


4. Hurma ithalatında uygulanacak gümrük vergisi sıfıra indirildi.

18 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8842 sayılı BKK ile 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen eşyanın AB, EFTA, ve Diğer Ülkeler için % 25 oranında uygulanmakta olan gümrük vergisi % 0 olarak düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Yeni Gümrük Vergisi Oranı (%)

AB, EFTA

Gür.

B-Her.

G.Kore

Mlzy.

D.Ü

0804.10.00.00.00

 Hurma

0

0

0

0

0

0

 


5. Suni ve sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürününün ithalinde dampinge karşı kesin önlem getirildi.

24 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/18 sayılı Tebliğ'e göre; 2015/7 sayılı "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" ile yürürlüğe konulmuş olan, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü ithalinde CIF bedelin % 70,44'ü (Azami 5 ABD Doları/kg) oranındaki dampinge karşı kesin önlemin aynı oranda devam etmesine, 5810.92.10.00.00 ve 5810.92.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın önlem kapsamının ise "eni 160 cm'yi geçenler" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

6. Çelik kuşaklı radyal dış lastik ithalatında gözetim uygulaması getirildi.

12 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu verilen eşyaların, yalnız 5 ABD Dolarının altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatında, ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

4011.10.00.90.12

 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler

5

4011.20.10.00.19

 Diğerleri

*Kg: Brüt Ağırlık

Anılan Tebliğ uyarınca, söz konusu birim kıymetten düşük birim kıymeti haiz ürünlerin ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınacak Gözetim Belgesi ile mümkündür.

7.Elektrik izolatörlerin ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin değişiklikler yapıldı.

16 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)'in 1'inci maddesinde yer alan, ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabi olacak gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların haiz olacağı birim CIF kıymetlerini gösteren tabloda değişiklik yapılmıştır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9) Eski Tablo

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton)

8546.20

 Seramikten olanlar

2500


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9) Yeni Tablo

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Brüt Kg)

8546.20.00.00.11

 Anma gerilimi 36 kV.yı   geçmeyenler

5

8546.20.00.00.12

 Anma gerilimi 36 kV.yı geçen  fakat 170 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.13

 Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler

5

8546.90.10.10.11

 Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.12

 Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.13

 Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler

10