Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

Nisan ayının Gümrükte Gündemini belirleyen en önemli konunun "Tek Pencere Sistemi"nin yaygınlaştırılması adına yayımlanan Genelgeler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nisan ayında yayımlanan Genelgeler ile Tek Pencere Sisteminin e-belge uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı bildirilmiştir.

 • 2016/15 sayılı Genelge ile Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Telsiz-Telekom İthalat İzni, Oyuncak İthalat İzni, Yapı Malzemeleri İthalat İzninin 14.04.2016 tarihinden itibaren,
 • 2016/16 sayılı Genelge ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Tıbbi ve Beşeri Ürünler Kayıt Belgesinin 15.04.2016 tarihinden itibaren,
 • 2016/17 sayılı Genelge ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen Tütün Mamulleri Makine İthalatı Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri Makine Yurt dışı Edilmesi Belgesi, Tütün Mamulleri Yaprak Sigara İthalatı Uygunluk Belgesi, Tütün Piyasası Kapsamdışı Yazısı, Alkol İthalatı Uygunluk Belgesi, Alkol Numune ve Özel İthalat İzni, Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi, Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri Makaron İthalatı Uygunluk Belgesinin 20.04.2016 tarihinden itibaren
 • 2016/18 sayılı Genelge ile geçici ithalat rejiminden faydalanmak amacıyla yapılan başvuruların yükümlü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde verilecek geçici ithalat izinlerinin 19.04.2016 tarihinden itibaren

"Tek Pencere Sistemi" e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Nisan ayında öne çıkan diğer konular aşağıda yer almaktadır.

1. Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı.

13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/8698 sayılı Karar ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin ilgili bölge müdürlüğü / ilgili gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, taahhüt kapama işlemi mevcut belge ve bilgiler esas alınarak yapılacaktır.

 • Dahilde işleme izin belgesi/izninin iptal edilmesi halinde belge/izin kapsamında alınmayan vergiler için ceza uygulanamayacaktır.
 • Dahilde işleme rejimi kapsamından resen kapatma işlemi çıkartılmıştır.
 • Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin geçici madde eklenmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (13 Nisan 2016) taahhüt kapatma başvurusu yapılmaması nedeniyle resen kapatılan izin belgeleri için 3 ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayı ile Bölge Müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınabilecektir.

2. Dahilde işleme rejiminde haklı sebebe istinaden ek süre verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

01.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (2006/12)'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bu değişiklik ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Tebliğ'e haklı sebebe istinaden ek süre verilmesine ilişkin olarak geçici 28. madde eklenmiştir. Geçici maddede belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebileceği ve bu ek süre içinde belge kapsamında ithal edilen eşyanın işlenmesi suretiyle elde edilecek işlem görmüş ürünün ihracatının belge kapsamında taahhüt hesabına sayılacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden yararlanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 • Dahilde işleme izin belgelerinin 01.04.2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabının henüz kapatılmamış olması,
 • Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ithal edilmiş eşyanın stokta bulunduğunun bir YMM raporu ile tevsik edilmesi,
 • 01.04.2016 tarihinden itibaren 1 ay içinde ek süre için müracaatının elektronik ortamda yapılmış olması,
 • Önceden ihraç edilen eşya ile ithal eşyasından elde edilecek eşyanın asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikler itibarıyla aynı veya daha ileri nitelikleri taşıması.

3. Türkiye'den Çin'e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokol onaylandı.

8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye'den Çin'e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Karar ile Türkiye'den Çin'e ihraç edilen süt ürünlerinin halk ve hayvan sağlığı şartlarına ilişkin olarak protokolde yer alan hususlar konusunda mutabık kalınmıştır. Protokol, tarafların gerekli olan iç yasal prosedürlerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

4. Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Karar'da düzenleme yapıldı.

8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Karar ile 22 Aralık 2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Karar'a geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre "1701.99" tarife pozisyonu ve "Diğerleri" tanımı altında sınıflandırılan ürünler için 2016 yılında gümrük vergisi % 0 olarak uygulanacaktır.

2006/11439 sayılı Karar'da belirtilen Tarife Kontenjanı uygulamasına ilişkin listelerde; kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) olan ürünlerden "1701.99" tarife pozisyonu ve "Diğerleri" tanımı altında sınıflandırılan, AB menşeli ürünler için "80.000 ton" tarife kontenjanı açıldığı ve bu miktar için azami % 50 oranında olmak kaydıyla, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararı'nın "Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi" sütununda yer alan gümrük vergisi oranının % 80'inin uygulanacağı belirtilmekte idi.

5. Bazı eşyaların ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.

Nisan ayında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler ile yürürlüğe giren dampinge karşı önlemler özetle aşağıdaki gibidir:

Resmi Gazete Tarihi

Tebliğ No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici


Dampinge Karşı Önlem

CIF %

ABD Doları/Kg

12.04.2016

2016/11

2915.12.00.00.12

Sodyum Formiat


Çin Halk Cumhuriyeti

-

31

 

17.04.2016

2016/7

52.01


Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

Amerika Birleşik Devletleri

-

3

 

17.04.2016

2016/10

7010.20.00.00.00

Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları

Endonezya


PT Sinar Baru Abadi

 

0,14


Diğerleri

 

0,5

Hong Kong


Bütün üretici / ihracatçılar

 

0,91


Çin Halk Cumhuriyeti

Bütün üretici / ihracatçılar

 

0,91

20.04.2016

2016/13

7307.91.00.00.00

Flanşlar

Çin Halk Cumhuriyeti

-

 

0,663

7307.93.11.00.11

Dirsekler

-

7307.93.11.00.12

Kavisler

-

7307.93.19.00.00

Diğerleri

-