Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

Kasım ayı "Gümrükte Gündem"i belirleyen başlıca üç konu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulamasının daha kısıtlı hali olan Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin (OKSB) 01.01.2017 tarihinden itibaren geri alınacağının düzenlenmesidir. Ayrıca serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemlerinin peşin ithalat sayılabilmesine ilişkin koşulları içeren 2011/16 sayılı Genelge hakkında yayımlanan Danıştay kararı da bir diğer önemli gelişmedir. Üçüncü gelişmenin ise güneş pili (solar) ithalatına getirilen gözetim uygulaması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

1. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası uygulamasında değişiklikler yapıldı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) konsepti; uluslararası adı ile AEO statüsü, Gümrük Kanunu'na 2009 yılında dâhil edilmiş olup, ilk kez 10 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan YYS Yönetmeliği ile Türkiye'de hayata geçirilmiştir. Daha sonra, 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS Yönetmeliği ile sürekli gündemde yer alan "ithalatta yerinde gümrükleme" konsepti tanıtılmış ve 01.01.2015 tarihinden itibaren İthalatta Yerinde Gümrükleme düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Türkiye'de hali hazırda 19 firma YYS belgesine sahiptir. Şu aşamada YYS uygulamasında bazı aksaklıklar olsa dahi, bu uygulamanın yakın gelecekte daha çok önem kazanması beklenmektedir. 

21 Mayıs 2014 tarihinde değişen Yönetmelik ile birlikte, YYS uygulamasının daha kısıtlı hali olan Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin (OKSB) 01.01.2017 tarihinden itibaren geri alınacağı düzenlenmiştir. Her ne kadar, YYS alımlarında aksaklık yaşanıyor olsa bile, A ve B sınıfı OKSB uygulamasının 01.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olmayacağı belirtilmektedir. İmalatçı şirketlere ithal eşyasının gümrük idaresinde muayene hattı olarak "mavi hat" imkânı sağlayan bu düzenlemenin 2017 yılından itibaren kaldırılacağı düşünüldüğünde, OKSB şirketlerinin YYS alım süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve başvuru için eksikliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

2. Güneş pili (solar) ithalatında gözetim uygulaması getirildi.

19 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile birim kıymeti 35 ABD dolarının altında olan 8541.40.90.00.11 GTİP'li güneş pili ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir.

Anılan Tebliğ uyarınca, söz konusu birim kıymetten düşük birim kıymeti haiz ürünlerin ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınacak Gözetim Belgesi ile mümkündür.

Bu Tebliğ, yayım tarihini (19 Kasım 2015) takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

3. 2011-16 sayılı Genelge hakkında Danıştay kararı yayımlandı.

09.11.2015 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "2011/16 Sayılı Genelge- Danıştay Kararı konulu" dağıtımlı yazı yayımlanmıştır. Yazıda, açılan dava konusu ve buna ilişkin kararın bir örneği iletilmiştir.

Dava konusu; Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca çıkarılan 18.03.2011 tarih ve 2011/16 sayılı serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemlerinin peşin ithalat sayılabilmesine ilişkin koşulları içeren Genelge'nin 7. paragrafının "...Serbest bölgelerden yapılan ithalatların peşin bir ithalat sayılabilmesi için, hem yurt dışındaki asıl ihracatçıya yapılan ödemenin hem de Türkiye'den serbest bölgeye yapılan ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve bu durumun ithalatçı firma tarafından ibraz edilen belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir." kısmının iptal edilmesi isteği olmuştur.

Danıştay 10. Daire tarafından verilen 29.06.2015 tarihli ve E:2011/8593, K:2015/3420 sayılı kararda, davanın yasal dayanak yetersizliğinden dolayı reddine karar verilmiştir. Özetle, genelge ile yapılan düzenlenmenin belirtilen kısmının yürürlükte kalmasına karar verilmiştir.