Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır - Yakup Güneş

Ağustos ayı "Gümrükte Gündem"i belirleyen ana konulardan biri Malezya ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve bu anlaşma doğrultusunda belirlenen gümrük vergisi oranları olmuştur. Bilindiği üzere Malezya STA'sı 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmiş ve 3 Ağustos 2015 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7983 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Malezya menşeli ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları düzenlenmiştir.

Diğer önemli konu ise 22 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden faydalanan ülkelere Nepal'in eklenmesidir. Bu düzenleme ile birlikte, Nepal'den yapılacak ithalatta Form.A belgesi ibrazı üzerine tercihli tarifelerden yararlanma imkanı doğmuştur.

Ağustos ayında öne çıkan diğer Gümrükte Gündem konuları aşağıda yer almaktadır.

1. Bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi oranları değiştirildi, gözetim uygulaması ve geçici önlem getirildi.

a. İşlenmemiş alüminyum ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları değiştirildi.

4 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7971 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı uyarınca işlenmemiş alüminyum ithalatında geçici bir süre için gümrük vergisinin % 0 olarak uygulanacağına ilişkin dipnot yürürlükten kaldırılarak, gümrük vergisi oranları yeniden düzenlenmiştir.

b. Motosiklet ithalatında gözetim uygulaması getirildi.

8 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2015/5) ile motosiklet ve türevi eşyalardan, birim kıymeti, belirlenen gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmiştir.

c. Yassı çelik cinsi eşya ithalatına geçici önlem getirildi.

28 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/37) yayımlanarak, Haksız Rekabet Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile menşe ülkeleri belirtilen yassı çelik cinsi eşyaların Türkiye'ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur. TANAP projesinde kullanılmak kaydıyla ithal edilecek olan 7225.30.90.00.00 GTİP'li sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin ithalatı geçici önlemden muaf tutulmuştur.

2. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı.

20 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile onaylanmış kişi statüsü belgesi için gerekli özel koşullara ilave düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelere göre;

a) A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin tüm malvarlığının satışının gerçekleştirilmesi ancak satış işleminin hukuki niteliğinden kaynaklı olarak devir, birleşme, kısmi ya da tam bölünme niteliğinde sayılamaması durumunda, şirketin tüm malvarlığını satın alan tüzel kişiliğin yapacağı A veya B sınıfı OKSB başvurusunda satılan şirket ile başvuruda bulunan şirketin iştigal alanının aynı olması ve başvuru sahibi şirketin en az bir yıldır faaliyette bulunuyor olması şartı aranacağı belirtilmiştir. Ayrıca başvuru sahibinin iki yıldan daha az süredir faaliyette bulunuyor olması halinde, başvurunun yapıldığı tarihten önceki bir yıllık süre esas alınacaktır.

b) Daha önceden alınmış ancak güncelleme başvurusu yapılmadığından geçerlilik süresi sona ermiş olan A sınıfı ve B sınıfı OKSB sahipleri tarafından yeniden A sınıfı veya B sınıfı OKSB için yapacakları başvurular yeni başvuru olarak değil, güncelleme başvurusu olarak değerlendirilecektir.

3. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyalara ilişkin dağıtımlı yazılar yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, 14.08.2015 günlü 85593407/156.0 ve 85593407/156.01 sayılı yazılar ile ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya ithalatına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu yazılarda;

a. ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalat beyannamesinin 45 gün içinde kapanmaması halinde ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılması gerektiği;

b. ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyaların gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere gümrük idaresine sunulan teminat mektuplarının "Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi"nden sorgulanması ve doğruluğunun teyit edilmesinin gerekliliğini bildiren 2015/19 sayılı genelgeye ek olarak her bir ithalat işlemi için sistemden teminat tutarının doğruluğu ve yeterliliği açısından ayrıca sorgulanması ve teyit alınmadan işlem yapılmaması gerektiği;

belirtilmiştir.