Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır - Yakup Güneş

"Gümrükte Gündem"in son zamanlarda öne çıkan konusu olan "korunma önlemleri" Temmuz ayında da gündemde kalmaya devam etmektedir. Özellikle, çeşitli ürünlere getirilen dampinge karşı önlem uygulamaları Temmuz ayında uygulamaya girmiş olup ilgili ülkelerden yapılacak ithalatı etkileyeceğini söylemek mümkündür.

Öte yandan, 9 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar" ile TRT Bandrol Uygulamasına ilişkin yapılan düzenlemeler Temmuz ayında gündeme gelen diğer bir önemli konudur.

Karar ile bandrol ücretlerine tabi olan cihaz listesi güncellenmiştir. Yürürlükten kaldırılan 2011/1406 sayılı Karar'da bandrol uygulamasına tabi cihazlar yalnızca ismen listelenmiş ve ismen sayılmayan radyo ve/veya televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihaz için % 8 oranında bandrol uygulaması öngörülmüştü. Yapılan değişiklik ile bandrol uygulamasına tabi tutulacak cihazlar ismen ve GTIP tanımları ile tahdidi olarak sayılmış; bunların dışında kalan cihazların % 0 oranında bandrol uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir. Karar'da bandrol ücretlerinin; ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden, imalatta ise cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) KDV matrahı üzerinden tahsil edileceği belirtilmiştir.

Öte yandan bandrole tabi ürünleri ithal edenlerin, bandrol ücretinin Gümrük İdarelerince tahsil edilmesini müteakiben TRT'ye başvurarak bandrolleri alacakları; bandrol ücretlerini yurt içi satışlardan sonra ödemek isteyen mükelleflerin ise TRT'ye teminat yatırılması ve bu hususun TRT tarafından ilgili Gümrük İdaresine bildirilmesi üzerine ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanacağı kaydedilmiştir.

Yayımlanan Karar ile bandrol ücretinin hiç alınmadığı ya da noksan alındığı tespit edilen cihazlara ilişkin olarak Gümrük Kanunu'nda yer verilen usul ve esaslara göre işlem tesis edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, hiç alınmadığı ya da noksan alındığı belirlenen işlemlerde, anılan Kanun'un 234'üncü maddesi çerçevesinde tespit edilen farkın üç katı nispetinde para cezası alınması gerekecektir. Bununla beraber, bandrol ücretlerine ilişkin olarak tebliğ edilen cezalar hakkında, Gümrük Kanunu'nun 244'üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabileceği; ancak teminat mektubu karşılığı alınan bandrol ücretlerinin uzlaşmaya konu edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Gümrük İdaresince yayımlanan 09.07.2015 tarihli 0009171076 sayılı yazıda ise özetle; bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince tahsiline ilişkin gerekli altyapının oluşturulmuş olduğu; bandrol yükümlülüğünün Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na teminat verilerek ya da gümrük idarelerine ödenerek yerine getirileceği belirtilmiştir.

Temmuz ayında öne çıkan diğer Gümrükte Gündem konuları aşağıda yer almaktadır.

1. Gümrük antrepoları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Haziran ayı "Gümrükte Gündem" bölümümüzde yer verdiğimiz üzere, 19.06.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı Genelge ile antrepolardaki eşya giriş – çıkışında sistem üzerindeki boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirileceği; diğer taraftan, gümrük memurlarının, gümrük mevzuatının gözetim ve denetimine ilişkin hükümleri çerçevesinde antrepolarda faaliyet yürüteceği belirtilmişti. Ayrıca yayımlanan 2015/14 sayılı Genelge ile Danıştay kararıyla yürütmesi durdurulan 2014/1 ve 2014/30 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsi geçen Genelge'nin ardından, 30 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin antrepolara ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Ancak Danıştay tarafından bu düzenlemelerin yürütmesinin durdulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

Yapılan değişiklilerde öne çıkan konular aşağıdaki gibidir:

1. Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen hızlı kargo eşyası dışındaki eşyanın havaalanı dışında bulunan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

2. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin bugüne kadar kullanmakta olduğu yetkilerden;

•     Nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine ilişkin diğer iş ve işlemlere ilişkin rapor düzenleme yetkisi,

•     Karayoluyla gelen parsiyel yüklere ilişkin antrepo beyannamesinin süresi içerisinde verilmemesi halinde, bu hususun gümrük idaresine bildirilmesi yetkisi;

•     Yatırım izni verilmiş olan A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek isteyen tüzel kişilerin, gümrük idarelerine müracaat ederken vermiş oldukları görgü raporu düzenleme yetkisi,

•     Eşyanın antrepoya alınması aşamasında denetlenmesi yetkisi;

•     Elleçleme yapılmak üzere geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepo beyannamesine uygunluğunun, miktarının ve ayniyatının tespiti edilmesi yetkisi;

•     Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması durumunda, söz konusu eşyanın ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasının mümkün olmadığı hallerde, bir takvim yılında beş defayı geçmemek eşyanın yetkilendirilmiş gümrük müşaviri gözetiminde antrepodan çıkartılması yetkisi;

•     Bozulan, akan veya sızan eşyayla ilgili olarak tutanak düzenleme yetkisi;

•     Geçici depolama yeri ve antrepolara girme yetkisi kaldırılmıştır.

Bahse konu yetkiler, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren gümrük memurlarınca kullanılacaktır.

3. Genel antrepolarda yer alan eşyanın başkasına devri üzerine eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, aşılan her gün için Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesi ile belirlenen tutarda usulsüzlük cezası kesilecektir.

4. Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin talepler, eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilecektir. Belirtilen süre içinde eşyanın antrepodan çıkarılmaması halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren antrepo işleticisine ve devralana ayrı ayrı olmak üzere, aşılan her gün için Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesi ile belirlenen tutarda usulsüzlük cezası kesilecektir.

5. Antrepolara ilişkin yatırım yapılmasından evvel antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasından alınması gerekli olan ve bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden antrepoya ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı görüşün alınması zorunluluğu, akaryakıt dışındaki petrol ürünlerinin konulacağı özel antrepolar için kaldırılmıştır.

6. Akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolara ilişkin yatırım izni, açılış ve antrepo devir talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılırken, yapılan değişiklikle birlikte bu talepler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonuçlandırılacaktır. Benzer şekilde, antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme, daraltma, tadilat ve antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınmasına ilişkin talepler de artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonuçlandırılacaktır.

7. Antrepolarda, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük personeli tarafından yapılacak denetleme neticesinde suiistimal ve kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve işletme izninin geri alınması yetkisi Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınarak Bakanlığa verilmiştir.

8. Yönetmelikte ayrıca Bakanlık, sınırlarını açık olarak belirtmek kaydıyla, bu Yönetmelik çerçevesinde geçici depolama yeri veya antrepo açma ve işletme izni verme ve kapatma yetkisini gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine devredebilecekleri kabul edilmiştir

2. Credit note ve gümrük kıymeti uygulamaları hakkında tasarruflu yazı yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 85593407/165.01 sayılı "Credit Note ve Gümrük Kıymeti" başlıklı tasarruflu yazıda; "credit note" (alacaklandırma belgesi) belgelerinin ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde nasıl işleme tabi tutulacağı hususunda açıklama yapılmıştır. Bu çerçevede;

a. Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce "credit note" ile yapılan indirimler, ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

b. Gerekli koşulların sağlanması halinde, "credit note" uygulaması, Gümrük Yönetmeliğinin 53/1-c maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyana konu edilebilecektir.

c. Geri verme ve kaldırma ile istisnai kıymetle beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemlerinin tamamlanmasından sonra sunulan "credit note" belgeleri, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

d. "Credit note" belgesinde; satıcı ve alıcı, tarih/sayı; ilgili sözleşmenin ve faturanın tarih/sayıları, eşyaya ilişkin bilgiler ve indirimin hangi gerekçelerle yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda, ithalatçılar gümrük idaresine söz konusu bilgileri sağlayacaklardır.

e. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda, 2012/29 sayılı Genelge çerçevesinde kıymet araştırması yapılacaktır.

3. Yetiştiricilik faaliyetine yönelik DİİB'ler için geçmişe dönük geçici uygulama getirildi.

5 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7862 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na, canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile balıkçılık ve diğer su ürünlerinin ihracatına yönelik yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin geçici madde eklenmiştir.

Bahse konu maddede, Karar'ın yayımı öncesinde düzenlenen ve öngörülen ithalatı tamamen veya kısmen gerçekleştirmiş olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önce ihracat sonra ithalat yapılması durumunda; ithal tarihi itibariyle GTİP numarası aynı olan serbest dolaşımdaki eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün, belge sahibi firmanın stoklarında bulunduğunun yeminli mali müşavir raporuyla tevsiki kaydıyla, belge kapsamında sonradan gerçekleştirilen ve yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen işlem görmüş ürüne tekabül eden ithal eşyasının eşdeğer eşya olarak kabul edileceği ve serbestçe kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu durumda, yeminli mali müşavir raporuyla tespiti yapılan işlem görmüş ürünün belge süresi içerisinde ihracatının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İlgili maddenin yürürlük tarihinden önce, müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler ile taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelere de bu maddenin lehe yükümleri uygulanacaktır.

4. Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hakkında Genelge yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2015/15 sayılı Genelge'de dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacaklarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelge'de; dahilde işleme rejimi ihlalleri sonucunda oluşan vergi aslı alacakları için yapılacak değerlendirmede, dahilde işleme izin belgesi/izninin kapatılmış olup olmadığına bakılması gerekmekte olduğu bildirilmiştir. Bu kapsamda;

a. Dahilde işleme izin belgesi/izninin açık olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilecek,

b. Rejime ilişkin teminatın iade edilmesi gereken, yani, dahilde işleme izin belgesi/izninin müeyyidesiz olarak kapatılmış olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmemiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

c. Dahilde işleme izin belgesi/izninin müeyyideli olarak kapatılmış olduğu durumlarda ise, kapatma esnasında müeyyide kapsamına girmeyen ithalat beyannameleriyle alakalı olarak, kapatma işleminden sonra, rejim ihlali tespit edilmesi halinde oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmemiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için, ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

 

5. Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

10 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Fasıl 4'ünde yer alan Menşe Kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yayımlanan ilgili Yönetmelik'te dikkat çeken konular aşağıdaki gibidir.

 

1. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler,

b) Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Taraf ülkede üretilen ürünler taraf ülkelerden biri menşeli olduğu kabul edilecektir.

 

2. Taraf ülkelerden birinde tamamen elde edilmiş olarak kabul edilen eşyalar ve yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş eşya olarak kabul edilecek durumlar İlgili Yönetmeliğin 7 ve 8'inci maddesinde ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir.

 

3. Türkiye menşeli ürünler Malezya'ya ithal edilirken veya Malezya menşeli ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, ilgili eşyanın tercihli tarifeden yararlanabilmesi için ithalatçı tarafından,

 

a) Menşe belgesi veya;

b) Fatura beyanı ibrazı şarttır.

 

6. Doğrudan satış ve gümrük kıymeti ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün doğrudan satış ve gümrük kıymeti üzerine 09.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı genelgesi yayımlanmıştır. Anılan Genelge'de "doğrudan satış" kavramı "diğer taraftan, herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemi" olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, Genelge'de, doğrudan satış yöntemiyle satılmak üzere ithal edilen eşyanın tekrar satışı dolayısıyla elde edilen hasılat üzerinden "bonus" veya benzer adlarla yurt dışına transfer edilen ve doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden ödemelerin ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu unsurların, Gümrük Yönetmeliği'nin "İstisnai kıymetle beyan" başlıklı 53'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

7. Bazı eşyaların ithaline ilişkin korunma önlemleri getirildi.

a. İlave gümrük vergisi (İGV) ve ek mali yükümlülük (EMY)

i. 5 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İthalat Rejimi Kararı'na ekli (II) sayılı listede yer alan demir ve çelikten teller ve çubukların ithalatında % 25 ilave gümrük vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir. Bahse konu İGV, AB üyesi ülkeler ile EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore ve Morityus için % 0 olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca, Karar'a ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türkiye menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacağı belirtilmiştir. Ancak Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır.

Liste kapsamında yer alan eşyaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilip işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici vergisinin hesaplanmasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Diğer taraftan, söz konusu Karar'ların yayımı tarihinden önce yurtdışında yüklemesi yapılmış eşyaların, Karar'ın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde ithalata ilişkin beyannamesinin tescil edilmesi durumunda İGV uygulanmayacaktır.

ii. 7 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

Karara ekli listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmış olup, bu miktar her bir dönemde, ekli ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecektir.

b. Dampinge karşı önlem

i.10 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/24) uyarınca; ABD ve Almanya menşeli süspansiyon tipi polivinil klorür ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

ii.14 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile ABD menşeli ve ve Tebliğ'in ekinde adları belirtilen firmalardan yapılan birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtların ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirilmiştir.

iii.24 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/35) yayımlanmış olup, 2015/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlanmıştır. Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç/dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP'de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)" için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin ekte belirtilen şekilde uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Öte yandan, daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan "8714.92.10.00.00 GTİP'de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç" ifadesinin uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan resmî görüşe göre yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.99.90.00.00 GTİP'i eklenerek madde tanımının "Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP'de yer alan dış lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP'inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

iv.25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/34) yayımlanmış olup, 2015/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlanmıştır. Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli 4011.40 ve 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan "motosiklet iç ve dış lastikleri" için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Tebliğ ekindeki tabloda belirtildiği şekilde uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Öte yandan, motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle önlemlerin etkisinin azaltıldığına ilişkin görüşler alınmış olup, mevcut soruşturma kapsamında bu görüşler incelenmiş ve soruşturma konusu ürün kapsamına 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan jant üzerine takılan motosiklet iç ve dış lastiklerinin de alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

c. Nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)

i.15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/33 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli 5605.00 GTP'i altında sınıflandırılan "Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri" tanımlı eşyaların ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle birer nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılmasına karar verilmiştir. İlgili Tebliğ'de yer alan bahse konu GTİP numaraları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. Başvuruya konu mevcut dampinge karşı önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

ii.23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan boyalı saclar için Gümrük Yönetmeliğinin 20'nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

d. Gözetim uygulaması

2 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2015/4) ile birim kıymeti 6 ABD Dolarının altında olan 3920.51.00.00.00 GTİP'li Poli(metal metakrilik)ten mamul plastik ürünlerinin ithalatına ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir.

Anılan Tebliğ uyarınca, söz konusu birim kıymetten düşük birim kıymeti haiz ürünlerin ithalatı Ekonomi Bakanlığından alınacak gözetim belgesi ile mümkündür.

e. Tarife kontenjanı

i.5 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. 2015/7750 sayılı bu Karar ile 3903.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın 2.000 tona kadar olan ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

Karar'ın 1'inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak olan ithalatta gümrük vergisi % 0 olmak üzere; tarife kontenjanı kapsamı dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen oranda gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalatlar için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal edilecek ürünlere ait beyannameler ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

ii.8 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hali hazırda 11'inci fasıldaki (1101.00,11.02, 11.08 hariç) eşyaların Gürcistan'dan ithalinde uygulanmakta olan tarife kontenjanı 20 tondan 100 tona çıkarılmıştır.