Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır - Yakup Güneş

Nisan ayına bakıldığında, "Gümrükte Gündem"i ilgilendiren en önemli konunun yatırım malları ile ara malların vadeli ithalatındaki KKDF oranının % 6'dan sıfıra indirilmesi olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Başta bu konu olmak üzere, Nisan ayına ilişkin "Gümrükte Gündem" konuları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Bazı yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında KKDF oranı sıfırlandı.

2 Nisan 2015 tarihinde İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ne ilişkin açıklamada, vadeli ithalatta kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) oranının yüzde 6'dan yüzde 0'a sıfıra indirileceği; söz konusu indirimin sadece yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında uygulanan KKDF'ye ilişkin olacağı, yapılacak indirimle sanayicinin girdi maliyetinin azaltılmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Nitekim 10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7511 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintileri Hakkında Karar ile anılan konuya ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre:

a. Bakanlar Kurulu Kararı eki listede belirtilen eşyaların vadeli ithalatında (ödeme şekli mal mukabili, kabul kredili, vadeli akreditif olan ithalat işlemleri) KKDF oranı % 0 (sıfır) olarak tatbik edilecektir. Ekli liste incelendiğinde, herhangi bir şirket, sektör ya da koşul aranmaksızın gümrük tarife faslı esas alınarak belirlenen yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında KKDF oranının sıfıra indirildiği görülmektedir. Ancak her şirketin ithalata konu ettiği ürünleri dikkate alarak, anılan BKK ekindeki listeyi gözden geçirmeleri, şirketler açısından önem arz etmektedir.

b. Bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilecektir. Böylece 88/12944 sayılı KKDF Hakkındaki Karar'ın 4'üncü maddesinde tanımlanan fon kesintisi yapılmayacak haller, dahilde işleme rejimindeki ithalat işlemleri ile yatırım teşvik mevzuatı uyarınca tatbik edilen KKDF muafiyetine devam edileceği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Gelir İdaresinin; ithalat bedelinin ihracatçı dışında, başka bir firmaya ödenmesi durumunda KKDF uygulanacağına ilişkin görüşünün, bu Karar ile yatırım ve ara malı ithalatlarında (bundan sonraki işlemler için) uygulama yeri bulamayacağı düşüncesindeyiz.

Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu:

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasında 27 Eylül 2013 tarihinde Ankara'da imzalan Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanması; 22 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6649 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur.

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girebilmesi için:

  • 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararında Kosova menşeli ürünler için gerekli düzenlemelerin yapılması
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, menşeinin tevsikine yönelik düzenlemelerin yapılması
  • Bu düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanması

gerekmektedir.

3. Ayçiçeği tohumu, unu ve yağının ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin değişiklikler yapıldı:

1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de (2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabii olacak, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların haiz olacağı birim CIF kıymetlerinde değişiklik yapılmıştır:

G.T.İ.P. No

Eşya Tanımı

Eski Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton)

Yeni Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton)

1206.00.91.00.19

Diğerleri

675

640

1206.00.99.00.19

Diğerleri

675

640

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

675

675

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.400

1.500


4. Gıda sanayii dışında kullanılan orto fosforik asit ithalatında gümrük vergisi 2015 yılı için % 0'a indirildi:

16 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 2809.20.00.00.17 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan ve gıda sanayii dışındaki alanlarda kullanılan "orto fosforik asit" ithalatında "diğer ülkeler" için uygulanmakta olan % 5,5 oranındaki gümrük vergisinin 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 0 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.