Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır - Yakup Güneş

2014 yılının ilk ayının "Gümrükte Gündem"ini, 31.12.2013 tarihinde yayınlanan mükerrer Resmi Gazete'ler ile 2014 yılı için yürürlüğe giren "İthalat Rejim Kararı" ve "muhtelif tebliğler" oluşturmaktadır. Her yıl düzenli olarak yenilenen bu düzenlemeler, gümrük ve dış ticaret uygulamaları açısından önem arz etmektedir. Genel olarak bu tebliğler bir önceki yıl ile aynı olmakla birlikte zaman zaman yeni değişiklikleri de içermektedir. Bu nedenle, bir önceki yıl ile karşılaştırmalı bir tablo bu çalışmada da yer almaktadır.

Gümrük işlemlerinde yeni bir yaklaşım olan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" uygulamasında, ithalata ilişkin beklenen düzenlemelerin taslak metni yayınlanmasına karşın halen yürürlüğe girmemiştir. Bu kapsamda beklentiler devam etmektedir. Ancak bu sertifika sahiplerine "Sektörel Desteleme" adında yeni bir uygulama yürürlüğe konulmuştur. Özellikle sorun teşkil eden konularda gümrük idaresi ile paylaşımlar yapılarak birlikte hareket edilmesinin önü açılmıştır. 2014 yılı içinde de "Yetkilendirilmiş Sertifika" uygulaması konusunun "Gümrükte Gündem" olmaya devam edeceği düşüncesindeyiz.

2014 yılının ilk ayında öne çıkan mevzuat değişiklikleri aşağıda yer almaktadır:

1. 2014 yılı için Gümrük ve Uluslararası Ticaret Tebliğ'leri yayımlandı.

31.12.2013 tarihli mükerrer ve 2. mükerrer Resmi Gazete'de söz konusu Tebliğ'ler yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

"http://bit.ly/VergideGundemTebligler2014" adresinde yer alan tablonun incelemesinden de görüleceğe üzere, 2014 yılında yeniden yürürlüğe giren Tebliğ'ler arasında "2014/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklik öne çıkmaktadır. Bu Tebliğ'de, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilecek ve ithalinde izin gerekmeyen ürünler için TAREKS uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir.

Bilindiği üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilecek ürünler için İthalat Rejim Kararı'nın 7'nci maddesi kapsamında Ekonomi Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Ancak Tebliğ'in ek-1/A ve ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri yine Tebliğ'in EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithalinde bu izin alınmaksızın gümrük işlemleri yerine getirilmektedir. Bu yeni düzenleme ile ithalinde izin gerekmeyen bu ürünler içi TAREKS üzerinden işlem yapılması ön görülmektedir.

Söz konusu Tebliğ'lerde öne çıkan değişiklikleri gösteren tabloya "http://bit.ly/VergideGundemTebligler2014" adresinden ulaşabilirsiniz.

2. "Sektörel destekleme faaliyetlerinin düzenlenmesi" amacıyla ilave bir kolaylık sağlandı.

04.01.2014 tarihli Resmi Gazete ile 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile Gümrükler Genel Müdürlüğünden "Mevzuat Desteği", "Proje ve Yatırımlara Gümrük Mevzuatı Boyutuyla Destek Verilmesi", "Gümrük İdarelerinde Yaşanan Genel ve/veya Süreklilik Arz Eden Konuların Çözülmesi", "Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Konular ile Bu Konuların Başvuru Mercileri Hakkında Bilgi" konularında destek alınabilecektir.

Söz konusu Tebliğ ile kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel destekleme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ ile gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerinden;

  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,
  • Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,
  • Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları

yararlanacaktır.

Sektörel destekleme faaliyetleri;

a) Bakanlığın "güvenli ve kolay ticaret" vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa sürede ve başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması,

b) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,

c) Gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması,

ç) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,

hususlarını içermektedir.

Sektörel destekleme başvuruları Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) ve Tebliğ'in ekinde bir örneği yer alan başvuru formu veya bu formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile yapılacaktır. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından başvuru ve eki belgeler incelenerek bir ay içerisinde sonuçlandırılması esas alınmaktadır.