No: 100

Tarih: 26/10/2016

Konu:

6736 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılması ve matrah artırımına ilişkin başvuru süreleri uzatıldı.


Özet: 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 sayılı Kanun kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Başvuru süreleri uzatılmış olmakla birlikte, peşin veya taksitli ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile ayrıca, Kanun’un 4. maddenin (inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler) 1. fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanun’un yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanun’da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun'un;

2. maddesinde, kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına (Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi),

3. maddesinde, kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılmasına,

4. maddesinde, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere,

5. maddesinde, matrah ve vergi artırımına,

6. maddesinde, işletme kayıtlarının düzeltilmesine (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar),

7. maddesinde, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına (varlık barışı),

8. maddesinde ise kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanun'da yer alan başvuru süreleri, 4. maddenin 1. fıkrası ile 6. madde hükmü saklı kalmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Buna göre Kanun kapsamına giren; kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış olmaktadır. Başvuru süreleri uzatılmış olmakla birlikte, peşin veya taksitli ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda yukarıdaki kapsamda değerlendirilmeyen sürelerle ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

6736 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasında; 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergiler ve gecikme faizlerinin yapılandırılması sonucu bulunan tutarların, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4. maddenin 1. fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanun'un yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Kanun'un 6. maddesinde ise işletme kayıtlarında; emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklarla ilgili olarak yapılacak düzeltme işlemlerine yer verilmektedir. Bu maddede söz konusu işlemlerle ilgili özel süreler belirlenmiş olduğundan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bir süre uzaması söz konusu değildir.

Diğer taraftan varlık barışı olarak da adlandırılan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin 7. maddede de bu işlemlere özel süreler belirlenmiş olduğundan (31.12.2016) 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının bu sürelere de bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79