No: 98

Tarih: 13/10/2016

Konu:

6736 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapıldı.


Özet: 4 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7 seri numaralı Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne, “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir.

Buna göre Aralık/2015 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma,
  • Beyanname vermeme,
  • Adresinde bulunamama,
  • Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkartılacaktır.4 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7 seri numaralı Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-12.) bölümünden sonra gelmek üzere "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu" başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. Buna göre;

KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında Aralık/2015 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma,
  • Beyanname vermeme,
  • Adresinde bulunamama,
  • Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanların, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkartılacaktır.

Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarının %10'u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin 6736 sayılı Kanun'un verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanun'un 5. maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır.

Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.

6736 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, Tebliğ'in IV/E-11 "Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar" başlıklı bölümünde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunan mükellefler bu düzenlemeden yararlanamazlar.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 70 numaralı telefondan Hüseyin F. Saltık (huseyin.saltik@tr.ey.com) veya Özlem Kudun (ozlem.kudun@tr.ey.com)  ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79