Skip to Content
vergiresim

Varlık Barışı; 70 Soru 70 Cevap

III. Yurt dışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulaması

65. İstisna uygulamasından kimler yararlanabilir, hangi kazançlar istisnadır?

Yasa hükmünde, yurt dışında elde edilen bazı kazançların, belli bir tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, bu kazançlar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi ödenmemesini içeren bir düzenleme vardır. Düzenleme kapsamına 31 Ekim 2013 tarihine kadar elde edilen kazançlar girmektedir.

İstisna uygulamasından Türkiye'de tam mükellef olarak vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri (serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler dahil) yararlanabileceklerdir. Buna göre tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların;

►  Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları,

►  Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları (temettü gelirleri),

►  Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlar,

bu istisna kapsamına girmektedir.

66. İştirak hissesi satış kazancı ve temettü gelirlerine ilişkin istisnanın şartları nelerdir?

Yurt dışından elde edilen iştirak kazancı ile yurt dışı iştirak hissesi satış kazancına ilişkin istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için bu kazançların Kanun'un yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren;

- 31 Ekim 2013 tarihine kadar elde edilmiş olması,

- 31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,

- Bu transfer işleminin mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilmesi,

- 2013 yılına ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmiş olması,

gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kazançlar beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna edilebilecektir.

67. 2013 yılına ilişkin yurt dışı şube kazançları Kanun kapsamında istisna olarak değerlendirilebilir mi?

Tebliğ'de yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen şube kazançlarının, öncelikle 31 Ekim 2013 tarihine kadar elde edilen kısmının tespit edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu şekilde tespit edilen kazancın, Kanun'un yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi gerekmektedir. Kazanç 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilebilecektir.

Bu kazancın 2013 yılında geçici vergi dönemleri itibarıyla geçici vergi beyanına konu edilmiş olması istisna uygulamasına engel teşkil etmemektedir.

68. Yurt dışındaki kurumların tasfiyesinden elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilebilir mi?

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların Kanun'un yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra, 31 Aralık 2013 tarihine kadar gerçekleşen tasfiyelerinden doğan kazancın gelir veya kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilebilmesi için, bu kazancın 31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu transfer işleminin mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilmesinin zorunlu olduğu da unutulmamalıdır.

31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen söz konusu tasfiye kazançları 2013 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilecektir. Bu durumda söz konusu kazançlar beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir.

69. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler istisnayı hangi beyannamelerinde gösterebilirler?

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler belirtilen tarihler arasında yurt dışından elde ettikleri; iştirak kazançları ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile yurt dışı şube ve tasfiye kazançlarını, hesap dönemlerine göre 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil etmek ve beyannamelerin ilgili satırında göstermek suretiyle istisnaya konu edebileceklerdir.

70. 2013 yılından önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmemiş olan kazançlar da istisna olarak değerlendirilebilir mi?

1 Ocak 2013 tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan iştirak kazançları, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yurt dışı şube kazançları ile bu tarihten önce elde edilen yurt dışı tasfiye kazançları ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün değildir.

Ancak, söz konusu kazançların Rehberimizin "II. Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi ve beyanı" başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde banka ve aracı kurumlara bildirilmek veya vergi dairesine beyan edilmek ve üzerinden % 2 oranında vergi ödenmek şartıyla Türkiye'ye getirilme imkanı bulunmaktadır.

 

 

Bu yayın özet bilgi içermekte olup sadece genel bilgi verme amaçlı hazırlanmıştır. Ayrıntılı bir araştırmanın ya da profesyonel görüşün yerini tutmak üzere hazırlanmamıştır. Herhangi bir kişinin, bu yayında yer alan herhangi bir bilgiye dayanarak bir aksiyon alması ya da almaması neticesi uğrayabileceği kayıplardan EYGM Limited dahil global Ernst & Young organizasyonunun hiçbir üyesi sorumluluk kabul etmez. Spesifik konular için ilgili danışmana başvurulmalıdır.