Page 8 - KGV2019
P. 8

III.

     Gayrisafi hasılata dâhil


     olan unsurlar ve elde

     etme

    A. Gayrisafi hasılat ve kiranın tahsil edilmesi    ile giderler düşülecek, kalan tutar, 2019 yılına ilişkin gelir
                               vergisi beyannamesi ile 2020/Mart ayının sonuna kadar beyan
    Gayrisafi hasılat, GVK’nın 70. maddesinde sayılan mal ve  edilerek hesaplanan vergi iki taksitte ödenecektir.
    hakların kiraya verilmesinden, bir takvim yılı içinde, o yıla veya
    geçmiş yıllara ilişkin olarak, nakit veya aynî olarak tahsil edilen  C. Peşin tahsil edilen kiralar
    kira bedellerini ifade eder. Gayrimenkul sermaye iradında
    gelirin elde edilmesinde “tahsilat esası” benimsenmiştir. Bu  Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar ilgili oldukları
    esas uyarınca, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için  yılın/yılların geliri olarak dikkate alınır. Bu nedenle bu tutarlar
    mutlaka tahsil edilmiş olması gerekmektedir.      tahsil edildikleri yılın gayrisafi hasılatına dâhil edilmezler.

    Buna göre gayrimenkulünü kiraya verenin;        Ancak bu uygulamanın iki istisnası vardır. Ölüm veya
                               memleketi terk halinde peşin tahsil edilen kiraların da söz
    ➢➢• ➢Bilgisine girmiş olması kaydıyla, bu kişi adına, bankaya,  konusu olayların meydana geldiği yılın geliri olarak beyan
    kamu müessesesine, icra dairesine, notere veya postaya para  edilip, vergilendirilmesi gerekmektedir.
    yatırılması,
                               Örnek
    ➢• Kira alacağının, kiracının talebi doğrultusunda başka bir
    kişiye devredilmesi veya kiracıya olan borçla takas edilmesi, Bay (B) sahip olduğu gayrimenkulü 2019 yılının başında aylık
                               1.200 TL’den kiraya vermiş ve kiracıdan 2 yıllık kirayı 2 Ocak
    hallerinde, kira geliri tahsil edilmiş sayılmaktadır.  2019 günü peşin olarak tahsil etmiştir.

    B. Geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiralar Bu durumda 14.400 TL (1.200 x 12) 2019 yılının, 14.400
                               TL de 2020 yılının hasılatı kabul edilecektir. Ancak Bay (B)’nin
    Kira gelirlerinde elde etme “tahsil esası”na bağlanmış  2019 yılı içerisinde ölmesi veya memleketi terk etmesi halinde,
    olduğu için, herhangi bir sebeple tahsil edilmemiş olan kira  tahsil ettiği kira bedelinin tümü (28.800 TL) 2019 yılının
    bedelleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. Bu  hasılatı sayılacaktır.
    kiraların sonraki yıllarda tahsil edilmesi durumunda, tahsilatın
    gerçekleştiği yılın gelirine dâhil edilmesi gerekmektedir.  D. Döviz cinsinden tahsil edilen kiralar

    Örnek                         Kira bedelinin miktarı gibi ödemenin yapılacağı para cinsi de
                               taraflar arasında serbestçe belirlenebilir. Kira bedelinin yabancı
    Ücretli çalışan biri tarafından kiraya verilen bir konuttan 2019  para cinsinden belirlendiği durumlarda, gayrisafi hasılat,
    yılında 33.600 TL kira tahsilatı yapılmıştır. Tahsil edilen bu  bedelin tahsil edildiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası
    tutarın;                        döviz alış kuru kullanılmak suretiyle Türk Lirasına çevrilerek

    • 18.000 TL’si 2019 yılına,              hesaplanır.

    • 15.600 TL’si ise 2018 yılına,            Örnek
    ilişkindir. Bir başka deyişle, kiracı 2018 yılında ödemediği kirayı  2019/Ocak ayının başında kiraya verilen bir gayrimenkulden,
    da 2019 yılında ödemiştir.               ilk kira bedeli olarak 2.000 ABD Doları, 3 Ocak 2019’da tahsil
                               edilmiştir. Tahsil tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru 1
    2018 yılında kiralar tahsil edilemediği için, 15.600 TL’lik  ABD Doları = 5,3316 TL’dir.
    kiranın 2018 yılında beyan edilmesi söz konusu değildir.
                               Buna göre ocak ayında elde edilen kira bedelinin TL karşılığı
    Diğer taraftan tahsil edildiği yılın gayrisafi hasılat tutarına  10.663,20 TL (2.000 x 5,3316) olarak hesaplanacaktır.
    önceki yıllara ilişkin olarak tahsil edilen tutarların da dâhil
    edilmesi gerekmektedir. Buna göre 2018 ve 2019 yılına ilişkin  E. Aynî olarak tahsil edilen kiralar
    olarak 2019 yılında tahsil edilen toplam 33.600 TL tutarındaki
    kira bedeli, 2019 yılına ilişkin beyanname ile beyan edilecektir.  Bazı durumlarda kira bedelinin nakit olarak değil de ayın (TDK:
                               nesne) olarak tahsil edildiği görülmektedir. Aynî olarak tahsil
    Beyan sırasında 33.600 TL tutarındaki toplam gayrisafi  edilen kiraların beyanında dikkate alınacak tutarın, Vergi Usul
    hasılattan, 2019 yılı için geçerli olan 5.400 TL’lik istisna tutarı  Kanunu’nun “emsal bedel”e ilişkin düzenlemeleri kapsamında
                               tespit edilmesi gerekmektedir.


    6 | Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13