Page 10 - KGV2019
P. 10

IV.

     Kira gelirlerinde


     tevkifat (vergi kesintisi)

     uygulaması

    A. Tevkifata tabi kira ödemeleri            Tevkifat uygulamasında derneğin, kamuya yararlı dernek
                               olması ya da vakfın Bakanlar Kurulunca/Cumhurbaşkanınca
    Tevkifat (vergi kesintisi - stopaj), kiralamaya konu olan mal  vergi muafiyeti tanınmış bir vakıf olmasının önemi yoktur.
    ve hakların sahiplerinin gelir vergilerinde mahsup edilmek  Başka bir deyişle, mazbut vakıflar hariç, hiçbir ayrım
    üzere, kira ödemesi aşamasında, kiracı tarafından yapılan vergi  yapılmaksızın tüm dernek veya vakıflara ödenen kira
    kesintisidir.                     bedellerinden bu kesintinin yapılması gerekmektedir.
    Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve  Aynı şekilde; sendikalar, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret
    hakların (Bakınız Rehber’in “II/A. Gayrimenkul sermaye  borsaları, esnaf odaları ve bunların birlikleri ile diğer mesleki
    iradına konu mal ve haklar” başlıklı bölümü) gerçek kişiler  kuruluşlara ait oda ve birlikler, siyasi partiler, emekli ve yardım
    veya Kanun’da sayılan bazı kurumlar tarafından kiraya  sandıklarına yapılan kira ödemeleri de gelir vergisi tevkifatı
    verilmesinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.  kapsamında bulunmaktadır.
    maddesi kapsamında tevkifat kapsamındadır. Tevkifata tabi kira
    ödemelerine ilişkin bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:  3. Kooperatifler tarafından kiraya verilen gayrimenkuller

    1. Gerçek kişiler tarafından kiraya verilen gayrimenkuller Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında
                               bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı
    Gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya verilen  yapılması gerekmektedir. Söz konusu kira ödemeleri üzerinden
    gayrimenkullerden elde edilen gelirler tevkifat kapsamındadır.  yapılacak vergi kesintisinde, kooperatifin türü, mükellef veya
    Tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlar ise Gelir Vergisi  muaf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.
    Kanunu’nun 94. maddesinde sayılmıştır.
                               4. Yabancı devletler ve uluslararası kurumlar tarafından
    Bu kişi ve kurumların, gerçek kişilere yaptıkları işyeri kira  kiraya verilen gayrimenkuller
    ödemeleri üzerinden kestikleri vergiler (tevkifat); gerçek
    kişilerin bu gelirlerini beyan etmesi durumunda, beyannamede  Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yabancı devletlere, yabancı
    hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmektedir.  kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait
                               diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması
    Kiralanan gayrimenkulün ticari işletmenin aktifine   karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden gelir
    kayıtlı olması durumunda ise ödenen kiralardan tevkifat  vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
    yapılmayacaktır.
                               B. Tevkifat yapmak zorunda olanlar
    Bunun yanında gerçek kişiler tevkifat yapmak zorunda olanlar
    arasında sayılmadığından, gerçek kişiler tarafından diğer  Ticaret şirketleri ile gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda
    gerçek kişilere konut olarak kiralanan gayrimenkullere ilişkin  olan ticaret ve serbest meslek erbabı, yukarıda belirtilen
    ödenen kiralardan tevkifat yapılmamaktadır.      gayrimenkulleri kiraladıkları durumda, nakden veya hesaben
                               yaptıkları ödemeler üzerinden, gelir vergisi tevkifatı (vergi
    Diğer taraftan bir gayrimenkulün hem konut hem de işyeri  kesintisi-stopaj) yapmaya mecburdurlar.
    olarak kullanılıyor olması durumunda, bu gayrimenkul için
    ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı  Aynı şekilde; kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu
    yapılması gerektiği unutulmamalıdır.          müesseseleri, sair kurumlar, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar,
                               dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım
    2. Vakıflar ve dernekler tarafından kiraya verilen   fonlarını yönetenler ile zirai kazançlarını bilanço veya işletme
    gayrimenkuller                     hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin de nakden veya
    Gerçek kişilerin yanı sıra, dernek ve vakıflara ait  hesaben yaptıkları kira ödemeleri üzerinden vergi kesintisi
    gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan  yapmaları gerekmektedir.
    kira ödemeleri de gelir vergisi tevkifatı kapsamındadır. Ancak  Ancak sayılan kişilerin, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi
    Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen  tevkifatı yapma yükümlülüklerinin, ticari, zirai veya mesleki
    vakıflara (mazbut vakıf) yapılan kira ödemelerinden tevkifat  faaliyetleri kapsamında yaptıkları kiralamalarla ilgili olduğu
    yapılmamaktadır.                    unutulmamalıdır. Bunların, kendilerinin ve ailelerinin ikameti
                               amacıyla, mesken olarak kiraladıkları gayrimenkuller için
                               ödedikleri kiralar, gelir vergisi tevkifatına tabi değildir.    8 | Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15