Page 6 - KGV2019
P. 6

II.

     Gayrimenkul sermaye


     iradının (Kira gelirleri)

     tanımı ve kapsamı

    A. Gayrimenkul sermaye iradına konu mal        sahibine ait olacaktır ve mükellefiyetle ilgili ödevler onun
    ve haklar                       tarafından yerine getirilecektir.

                               Aynı şekilde, eşlerden biri adına tapuda kayıtlı bulunan bir
    Gelir Vergisi Kanunu’nda gerçek kişilerin vergiye tabi olabilecek  gayrimenkul üzerine diğer eş adına intifa hakkı tesis edildiği
    gelir ve kazançları 7 başlık halinde sayılmıştır. Bunlardan biri  durumda, adına intifa hakkı tesis edilen tarafından bu
    de gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) ya da toplumda yaygın  gayrimenkulün kiralanması halinde, gayrimenkul sermaye iradı
    olarak bilinen adıyla kira gelirleridir.
                               mükellefiyeti, gayrimenkulün maliki olan eşe değil, adına intifa
    Gayrimenkul sermaye iradı, ilgili Kanun’un 70. maddesinde  hakkı tesis edilen eşe ait olacaktır.
    sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya
    verilmesinden sağlanan gelirleri ifade eder. Söz konusu  Yukarıda sayılan gelirler ticari işletmeler tarafından elde
    maddede sayılan mal ve haklar aşağıda sıralanmıştır:  edildiğinde, bu gelirlerin ticari kazanca dâhil edilmesi
                               gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kira gelirlerine,
    • Arazi ve bina gibi gayrimenkuller,          gayrimenkul sermaye iratlarının (GMSİ) vergileme esasları
                               değil, “ticari kazanç”ın vergileme esasları uygulanacaktır.
    ➢• Gemi ve gemi payları,
                               Ticari işletmenin sahibine ait olmakla birlikte, işletmeye dâhil
    ➢• Motorlu nakil ve cer vasıtaları,          olmayan gayrimenkullerin işyeri veya konut olarak kiraya
                               verilmesinden elde edilen gelirler ise gayrimenkul sermaye
    ➢• Maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve  iradı olarak kabul edilmektedir. Bu gelirlerin işletme sahibinin
    çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve  vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinin “gayrimenkul
    bunların mütemmim cüzileri ve teferruatları,     sermaye iratları” bölümünde beyan edilmesi gerekir.

    ➢• Voli mahalleri ve dalyanlar,            Diğer taraftan gayrimenkullerin alım satımından sağlanan
    ➢• Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim  kazançların, gayrimenkul sermaye iradı olarak değil,
    cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve  “değer artış kazancı” olarak vergilendirilmesi gerektiği
    döşemeleri,                      unutulmamalıdır.

    ➢• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar (irtifak, intifa ve  Yukarıda sayılan mal ve haklardan uygulamada en çok,
    kaynaklardan yararlanma hakkı gibi),         gayrimenkullerin işyeri veya konut şeklinde kiraya verilmesiyle
                               karşılaşıyoruz. Bu Rehber’de, gayrimenkul sermaye iratlarına
    ➢• Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı,  ilişkin bazı genel açıklamalar yapılmakla birlikte, esas olarak,
    alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim,  sahibi bulunduğu gayrimenkulü “konut” veya “işyeri”
    desen, model, plan, sinema ve televizyon filmleri, ses ve  olarak kiraya veren gerçek kişilerin bu gelirlerinin beyan ve
    görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında  vergilendirme esaslarına değinilmektedir. Konunun daha kolay
    elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya  anlaşılabilmesi amacıyla, hemen hemen her konuya ilişkin
    bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma  açıklamalar örneklerle desteklenmiştir.
    imtiyazı,
                               B. Gayrimenkul sermaye iradı olarak
    ➢• Telif hakları.
                               değerlendirilen bazı gelirler
    Yukarıdaki mal ve hakların sadece sahipleri tarafından değil,
    mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri  1. Taksi plakalarının kiralanmasından elde edilen gelirler
    tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler de  Gerçek kişilerin sahip oldukları taksi plakalarını kiraya vermesi
    gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır. Hatta bu mal  nedeniyle elde ettikleri gelirler gayrimenkul sermaye iradı
    ve hakların kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde  (GMSİ) olarak kabul edilmektedir. Ticari işletmenin sahibine
    edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul  ait olmakla beraber, ticari işletmeye dâhil olmayan plakaların
    edilmektedir.                     kiralanmasından elde edilen gelirler de GMSİ sayılmaktadır.

    Örneğin; komşusunun bahçesinin bir bölümü üzerinde adına  Ticari bir işletmeye dâhil plakaların kiralanmasından elde
    irtifak hakkı tesis edilen kişinin, bu yeri üçüncü bir kişiye  edilen gelirlerin vergilendirilmesinde ise “ticari kazanç”
    kiralaması halinde, buradan sağlanacak kira geliri, irtifak hakkı  hükümleri geçerlidir.


    4 | Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11