Page 9 - KGV2019
P. 9

III. Gayrisafi hasılata dahil olan unsurlar ve elde etme

    Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya    F. Kiranın banka aracılığıyla ödenme zorunluluğu
    gayrimenkulün iktisadi değerini devamlı surette artıracak
    şekilde gayrimenkule eklenen kıymetler, kira dönemi sonunda  İşyeri kiralamalarında, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın
    bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine bırakılırsa, bu kıymetlerin  kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin, banka veya Posta ve
    emsal bedeli de devir tarihi itibarıyla aynî olarak elde edilmiş  Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
    kira bedeli sayılır.                  belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu vardır.
    Örnek                         Konutlarda ise bu zorunluluk (her bir konut için) 500 TL ve
                               üzerindeki kira ödeme ve tahsilatları için geçerlidir.
    Emekli Bayan (C)’nin sahibi bulunduğu apartman dairesini
    konut olarak kiraya verdiğini kabul edelim. Bayan (C) uzun  Ancak 9 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 298
    yıllardır evinde oturan kiracısı ile 2019 yılı başından itibaren  seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’yle konutlarını haftalık,
    aylık 1.100 TL kiraya anlaşmıştır. Kiracı kendi kusurundan  günlük veya benzeri şekilde kısa süreli olarak kiraya verenlerin
    dolayı kullanılamaz hale gelen dairenin ahşap kapısını, 2019/ bu konutlardan elde ettikleri kira gelirlerine ilişkin tahsilatlarını
    Temmuz ayında değiştirerek yerine çelik kapı taktırmıştır.  tutarına bakılmaksızın banka veya PTT Genel Müdürlüğü
    Ancak kiracının eylül ayında tayini çıkmış ve çelik kapı bedelini  tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri gerektiğine
    ev sahibinden tahsil etmeden, 30 Eylül 2019 tarihinde evi  ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 1 Temmuz 2017
    boşaltmıştır. Kiracı bütün kiralarını zamanında ödemiştir. Ev  tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
    sahibi 1 Kasım’da evini tekrar kiraya vermiş ve yeni kiracıdan
    kasım ve aralık aylarına ilişkin toplam 2.400 TL kira tahsil  Banka veya PTT Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle,
    etmiştir.                       para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar
                               kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında
    Ev sahibi kiracı tarafından taktırılmış olan çelik kapının  dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinde, bu
    değerinin tespiti için Takdir Komisyonuna başvurmuş ve Takdir  belgeler tevsik edici belge kabul edilmektedir. Bankaların
    Komisyonu tarafından çelik kapının değeri 2.500 TL olarak  internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da
    belirlenmiştir. Bu durumda ev sahibi tarafından 2019 yılında  aynı kapsamdadır.
    elde edilen gayrisafi hasılat aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
                               Söz konusu zorunluluklara uymayanlara Vergi Usul Kanunu’nun
    İlk kiracıdan tahsil edilen kiralar (1.100 x 9) 9.900 mükerrer 355. maddesinde mükellefiyet türüne göre ayrı
                               olarak belirlenen tutarlardan az olmamak üzere, her bir işlem
    Çelik kapının emsal bedeli           2.500  için bu işleme konu tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük
    İkinci kiracıdan tahsil edilen kiralar (1.200 x 2) 2.400 cezası kesilir. 2019 yılında uygulanan özel usulsüzlük cezası
    Toplam gayrisafi hasılat           14.800  tutarlarına Rehber’in “X. Pratik bilgiler-2019” bölümünde “10.
                               Özel usulsüzlük cezaları-VUK mük. md. 355” başlığı altında yer
                               verilmiştir.

                                            Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019 | 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14