Page 5 - KGV2019
P. 5

I.

                                 Mükellefiyet                               A. Tam mükellef gerçek kişiler

                               Türkiye’de yerleşmiş olan veya yerleşmiş sayılan kişiler Gelir
                               Vergisi Kanunu açısından “tam mükellef” kabul edilmektedir.
                               Bu kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve
                               iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

                               ➢• İkametgahı Türkiye’de bulunanlar ve

                               ➢➢• Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan
                                fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini
                                kesmez),

                               Türkiye’de yerleşmiş sayılır.

                               Öte yandan, resmi daire ve müesseselere veya merkezi
                               Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı
                               geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri
                               dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları da
                               tam mükellef olarak vergilendirilirler.
                               Belli ve geçici bir görev veya iş için Türkiye’ye gelenler,
                               Türkiye’de altı aydan fazla kalsalar dahi Türkiye’de yerleşmiş
                               sayılmazlar.

                               B. Dar mükellef gerçek kişiler

                               Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler Gelir Vergisi Kanunu
                               açısından “dar mükellef” kabul edilmektedir. Bu kişiler
                               sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden
                               vergilendirilirler.

                               Yurt dışında çalışma ve oturma izni olan Türk vatandaşları da
                               vergi uygulamaları bakımından “dar mükellef” olarak kabul
                               edilmektedirler.
                               Dar mükellef gerçek kişilerin gelirlerinin tamamının Türkiye’de
                               tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek
                               kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer
                               kazanç ve iratlardan ibaret olması durumunda, bu gelirler için
                               beyanname verilmez.

                                            Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019 | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10