Page 7 - KGV2019
P. 7

II. Gayrimenkul sermaye iradının (Kira gelirleri) tanımı ve kapsamı

    2. Binaların dış yüzeylerine konulan reklam panolarından  D. Kurumların elde ettiği kira gelirlerinin
    elde edilen gelirler                  vergilendirilmesi
    Bu panoların konulduğu alanlar her ne kadar apartman  Kurumlarca elde edilen gelirler, kaynağı ne olursa olsun kurum
    yönetimleri tarafından kiraya verilse de elde edilen gelirlerin  kazancı olarak değerlendirilmektedir. Bu kazancın tespiti ticari
    kat maliklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu  kazanç hükümlerine göre yapılır.
    gelirlerin vergilendirilip vergilendirilmemesi de kat malikleri
    bazında ele alınması gereken bir konudur. Daha açık bir ifade  Bu nedenle kurumların aktiflerine kayıtlı olan mal ve hakların
    ile söz konusu alanların kiralanmasından elde edilen gelirin  kiralanması karşılığı elde ettikleri kira gelirleri de, tutarı ne
    kat maliklerinin hissesine düşen kısmının, belli şartlarla kat  olursa olsun, kurumun elde ettiği diğer kazançlarla birlikte
    malikleri tarafından ayrı ayrı gayrimenkul sermaye iradı olarak  kurum kazancı olarak yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile
    beyan edilmesi gerekmektedir.             beyan edilmelidir.

    Buna göre apartman yönetimince bu iş dolayısıyla alınan  E. Dar mükelleflerin elde ettiği kira gelirlerinin
    kira bedelleri, kat maliklerine dağıtılsa da dağıtılmasa da
    kat maliklerinin bu gelir dolayısıyla vergi yükümlülüğü  vergilendirilmesi
    bulunmaktadır.                     1. Dar mükellef gerçek kişiler
    3. Ürün olarak tahsil edilen arazi kiraları
                               Dar mükellef gerçek kişilere ait gayrimenkullerin işyeri olarak
    Yapılacak tarımsal faaliyete iştirak etmeksizin, sahibi olduğu  kiralanması karşılığında alınan bedeller, üzerinden stopaj
    araziyi, oradan elde edilecek ürünün belli bir kısmı karşılığında  yapılmış olması şartıyla, tutarı ne olursa olsun beyan edilmez.
    başkasının kullanımına veren kişi çiftçi sayılmaz. Bu kişilerin  Bu kişilerin sahibi oldukları konutlardan elde ettikleri kira
    elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul  gelirleri ise 2019 yılı için 5.400 TL olarak uygulanan istisna
    edilmektedir.                     tutarını aşmadığı sürece beyan edilmeyecektir. İstisna tutarını
    4. Kiracının satışının belli bir yüzdesi şeklinde belirlenen  aşan konut kira geliri elde edilmesi durumunda ise aşan
    kiralar                        kısmın, giderler düşüldükten sonra kalan tutarının beyan
                               edilmesi gerekir.
    Gayrimenkulün bir ticari işletmeye kiralanması ve kira
    bedelinin de taraflarca bu işletmenin üretim veya satış  Oturma ve çalışma izni alarak altı aydan daha uzun bir süredir
    tutarının ya da kârının belli bir yüzdesi olarak tespit edilmesi  yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, vergi uygulamaları
    durumunda, gayrimenkul sahibi tarafından elde edilen fayda,  bakımından dar mükellef olarak kabul edilmektedirler. Bu
    gayrimenkul sermaye iradıdır ve gayrimenkul sermaye  kişilerin, Türkiye’de bulunan gayrimenkullerini işyeri olarak
    iratlarının vergilendirilme usullerine tabidir.    kiraya vermeleri durumunda, kira tutarları üzerinden gelir
                               vergisi stopajı yapılmış olması şartıyla, bu gelirlerini tutarı ne
    Ancak kira bedelinin, söz konusu işletmenin kâr ve zararına  olursa olsun beyan etmeyeceklerdir.
    katılma şeklinde belirlendiği durumlarda, bir adi ortaklığın
    varlığının kabul edilmesi gerekecektir. Bu şekilde elde edilen  Söz konusu kişilerin, konut olarak kiraya verdikleri
    gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak değil, ticari kazanç  gayrimenkullerden sağladıkları kira gelirleri toplamının 5.400
    hükümlerine göre vergilendirilmelidir.         TL’den daha az olması halinde de beyanname vermeleri söz
                               konusu olmayacaktır. İstisna tutarını aşan konut kira geliri
    C. Kira gelirlerinde KDV uygulaması          elde edilmesi durumunda ise aşan kısmın giderler düşüldükten
                               sonra kalan tutarının beyan edilmesi gerekir.
    Kiraların KDV’ye tabi olup olmadığı, kiraya verilen
    gayrimenkulün iktisadi işletmeye dâhil olup olmamasına göre  2. Dar mükellef kurumlar
    değişiklik arz etmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.  Dar mükellef kurumların kira gelirleri tevkifat yoluyla
    maddesi uyarınca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde  vergilendirilir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi
    sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’ye tabidir.  uyarınca dar mükellef kurumların elde ettikleri gayrimenkul
    Ancak aynı Kanun’un 17. maddesinin 4. fıkrasının (d)  sermaye iratları üzerinden, bu gelirleri onlara sağlayanlar
    bendinde, iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin  tarafından tevkifat yapılması gerekmektedir. Tevkifatın
    kiralanması işlemlerinin KDV’den istisna olduğu hükmü yer  oranı %20 olarak belirlenmiştir. Bu oran finansal kiralama
    almaktadır.                      faaliyetlerinden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarında
    Buna göre iktisadi işletmeye dâhil olan gayrimenkullerin  %1 olarak uygulanmaktadır.
    kiralanmasından elde edilen hasılat üzerinden KDV   Dar mükellef gerçek kişi ve kurumların mukim olduğu
    hesaplanması gerekirken, iktisadi işletmeye dâhil olmayan  ülke ile Türkiye arasında imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi
    gayrimenkullerin kiraya verilmesi durumunda alınan kira bedeli  Önleme (ÇVÖ) Anlaşması varsa anlaşma hükümleri de
    üzerinden ise KDV hesaplanmayacaktır.
                               dikkate alınabilecektir. Anlaşma hükümleri kapsamında işlem
                               yapılabilmesi için, dar mükellefin, mukim olduğu ülkenin yetkili
                               makamından mukimlik belgesi alması gerekmektedir.                                            Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019 | 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12