Page 10 - EY-VG_Ocak_2020_v3
P. 10

Baskı                 • Faturasız satış yaparak geliri az göstermek,
                               • Gelir veya gideri ait olduğu dönemlere yansıtmamak,
                               • Faaliyet konusuyla ilgili olmayan giderleri kayıtlara almak,
                               • Amortismanı fazla ya da az ayırmak,
                               • Değerleme hilelerine başvurmak gibi.


     Fırsat           Haklı gösterme      Hileyi önleyici sistemler ve muhasebe alanında
           Hile Üçgeni               alınacak önlemler
     Bunlardan ilki “baskı”dır. İşletme çalışanları yaşadıkları finansal  1. İç kontrol sistemine ait düzenlemeler
     baskılar, işle ilgili baskılar ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları
     birtakım baskılar sebebiyle hile eylemine başvurmaktadır. Hile  İşletme yönetimleri tarafından yapılan hileleri önlemede en
     eyleminin ortaya çıkmasındaki bir diğer etken “fırsat”tır. Fırsat,  önemli araçlardan biri iç kontrol yapısına ait düzenlemelerdir.
     hilekarın hile yapmaya uygun ortamı yakalaması demektir. Hile  Eğer bir işletmede iç kontrol yapısına ait herhangi bir açıklık
     eğer üst yönetimde çalışanlar tarafından yapılıyorsa, hilenin  veya eksiklik varsa, bunun hile yapmaya uygun bir ortam
     tespit edilmesiyle bu çalışanın görevine son verilmesi ya da  hazırladığını söyleyebiliriz. İç kontrol yapısı güçlü olan
     istifasının istenmesi, işletmenin üçüncü kişilere (yatırımcılar,  işletmelerde hile eyleminin oluşumu zordur. Güçlü iç kontrole
     hissedarlar vs.) karşı itibarının zedelenmemesi açısından önem  sahip işletmelerde hile gerçekleştirilmiş olsa bile bunun
     taşımaktadır.                    ortaya çıkarılması ve hileyi yapanların belirlenmesi daha
                               kolaydır. İşletme yönetimlerinin hata ve hilelerin yapılmasının
     Bunlardan en çok rastlanılanı “hileli finansal raporlama”dır  önlenmesine yönelik olarak çeşitli tedbirler alması bunun için
     ve işletmeye verdiği zarar açısından en etkili hile türü olarak  de gerekli sistemleri oluşturması ve geliştirmesi gereklidir.
     tanımlanabilir. Mali tablolarda olması gereken tutarlar  Yönetimlerin oluşturacağı bu sistem iç kontrol sistemi olarak
     ve açıklamaların yer almaması ya da yanlış kaydedilmesi  tanımlanabilir.
     yoluyla finansal tablo kullanıcılarının yanıltılması şeklinde
     gerçekleşmektedir. Ayrıca mali tablolarda yer alan kayıt ve  Etkili bir iç kontrol sisteminde faaliyetlere ilişkin kontroller
     belgelerin değiştirilmesi, değerlendirme, sınıflandırmaya ilişkin  önleyici, saptayıcı, yönlendirici ve telafi edici olmalıdır. İç kontrol
     muhasebe ilkelerinin kasti olarak yanlış uygulanması şeklinde de  sistemi ayrıca kurumsal yönetimin vazgeçilmez parçalarından
     gerçekleştiği görülmektedir.            biridir. İç kontrolü dışarıdan sağlayan işletmeler, kendi içinde
                               iç kontrol sistemini oluşturan işletmelere göre hileyi daha zor
     İşletme yönetimleri tarafından yapılan hileler, genellikle  ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte şirket içinde oluşturulan
     firmalardaki tepe yönetimler tarafından gerçekleştirildiği  iç kontrol sisteminin bağımsız olması etkinliğin sağlanması
     için büyük tutarlarda zararlara yol açmaktadır. Bu tür hileler  açısından önemlidir. İşletmelerde kurulan iç kontrol sisteminin
     genellikle finansal tablolardaki verilerle oynanması ya da  ne kadar etkin çalıştığının incelenmesi için iç denetim biriminin
     değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Amaç, genellikle  varlığı önemlidir.
     işletmenin daha fazla kredi almasını sağlamak, halka açık
     şirketse borsadaki değerini yükseltmek, hisse başı karı arttırmak  Dünya çapında yaşanmış olan Parmalat, Worldcom gibi büyük
     ya da işletmenin kamuoyundaki itibarını sağlamlaştırmaktır.  muhasebe skandallarında da zayıf iç kontrol sistemlerinin rolü
     Bu amaçla finansal tablolarda işletmenin mali durumunu  büyüktür. Çünkü muhasebe skandallarının ortaya çıkmasında
     olduğundan daha iyiymiş gibi göstermeye yönelik birtakım  finansal tablolarda yapılan hileli işlemlerin önemli bir payı
     muhasebe hilelerine başvurulmaktadır. Tepe yönetimi işletmenin  vardır. Bu türden hileler, işletmelerde kurumsal yönetimin ve
     durumunu iyi gösterecek hilelere başvurabileceği gibi vergi  iç kontrol mekanizmasının etkin olarak uygulanamamasından
     kaçırmak, kârdan daha az pay dağıtmak gibi amaçlar için de  kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla günümüzde yaşanan muhasebe
     finansal durumunu kötü gösteren hilelere yönelebilir. skandalları iç kontrol sisteminin önemini bir kez daha ortaya
                               koymuştur.
     Hile türleri
                               İşletmelerde kontrol işlemi, iç kontrol sistemi vasıtasıyla yerine
     Uluslararası Sertifikalı Hile İncelemecileri Enstitüsü (ACFE)  getirilmektedir. Öyle ki iç kontrol sistemi, mali tablolarda hata
     tarafından yapılan sınıflandırmaya bakıldığında hile türleri 3 ana  ve hile riskinin en aza indirilmesi, bilgiye zamanında eksiksiz ve
     başlık altında aşağıdaki gibi sıralanabilir:    doğru şekilde ulaşılması, işin maksimum güven çerçevesinde
                               yapılması, operasyonların düzenli bir şekilde yapılması
      a. Varlıkların kötüye kullanılması,        hususlarında yönetime destek olmaktadır. ABD'de kurulan Hileli
      b. Hileli finansal raporlama,           Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu iç kontrol kavramını
      c. Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar.    yeniden ele alan çalışmalar yapmıştır. Bu bağlamda COSO,
                               iç kontrol çalışmaları kapsamında bu komisyon tarafından
     İşletme yönetimleri tarafından yapılan hilelerin yöntemlerini  kurulan bir organizasyondur. COSO'ya göre iç kontrol sürecinde
     çeşitlendirmek mümkün olduğu gibi genellikle aşağıdaki  hedeflere ulaşabilmek için işletme faaliyetlerinin etkinlik ve
     yöntemler kullanılarak hile yapılmaktadır:     etkililik kapsamında değerlendirilmesi, finansal raporlamanın
                               güvenilirliği, kanunlara ve çeşitli düzenlemelere uygunluk
     • Sahte belgeler yoluyla gider yaratmak,      önemli rol oynamaktadır.
     • Belgelerle desteklenmeyen muhasebe kayıtları,

   10                         Ocak 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15