EY, Türkiye'nin en yetkin ve bilgi teknolojilerine hakim ekipleri ile gerçekleştirdiği Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri çalışmalarının amacı, kurumların vergi yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmelerini sağlamaktır. Vergi uzmanlarımız, denetimlerin kapsamlı ve etkin yapılmasının yanısıra, yapılan işin dokümantasyonu ve arşivlenmesi konusunda da son derece ileri çözümler sunmaktadır.

Vergi Denetim ve Tasdik hizmetlerine aşağıda yer verilmiştir:

Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri

 • Kurumlar vergisi, geçici vergi ve karpayı stopajı başta olmak üzere kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergilerin vergi mevzuatının belirlediği şekilde hesaplanarak zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterilerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesi,
 • Yasal defterlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak tutulup tutulmadığının tespiti,
 • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenmesi.

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri

 • İadesi talep edilen Katma Değer Vergisi tutarının doğru olarak tespit edilip edilmediğinin kontrolü,
 • İndirim ve iade konusu yapılan Katma Değer Vergisi'nin karşıt inceleme yöntemiyle doğruluğunun araştırılması,
 • İade hakkı doğuran işlemlerin doğruluğunun araştırılması ve bu işlemleri tevsik eden belgelerin incelenmesi,
 • İade ve mahsup talepleriyle ilgili hazırlanan dosyaların Vergi Dairesine teslim edilmeden önce kontrol edilmesi.

Yasal Olarak Tasdiki Zorunlu Diğer İşlemler:

 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Sermaye artırımında kullanılan iç fonlar 
 • Ar-Ge harcamaları 
 • Yatırım indirimi istisnası
 • Bazı petrol ürünlerinin kullanımı
 • Kurumlar vergisi hesaplamalarında istisna sağlayan diğer vergi muafiyetleri


 

Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetlerinden Sorumlu Ortak:
Dursun Özcan

İletişim: + 90 212 408 51 54