No: 123

Tarih: 19/10/2012

Konu:

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yatırım teşvik uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 13 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği için geçerli olan, sabit yatırım tutarının belli bir yüzdesi şeklindeki sınırlama 6. bölgede gerçekleştirilen yatırımlar için kaldırılmıştır.

- İlkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları yanında, okul öncesi eğitim yatırımları da öncelikli yatırımlar arasına dahil edilmiştir.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanında TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar da öncelikli yatırımlar arasına dahil edilmiştir.

- Söz konusu değişiklikleri içeren Karar, geriye yönelik olarak, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmişti. 13 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar'da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerle ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

1. Sigorta primi işveren hissesi desteği için sabit yatırım tutarının belli bir yüzdesi şeklinde belirlenmiş olan sınırlama 6. bölge için kaldırılmıştır.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği" başlıklı 12. maddesinin 4 ve 5. fıkralarında; teşvik belgeli yatırımlar nedeniyle yararlanılacak sigorta primi işveren hissesi desteği tutarının, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda, sabit yatırım tutarının belli yüzdelerini geçemeyeceği (bu oranlar bölgelere göre değişmektedir) belirtilmiş, stratejik yatırımlarda ise bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının % 15'ini geçemeyeceği hüküm altına alınmıştı.

Ancak, bu sınırlama özellikle 6. bölgede yapılan emek yoğun yatırımlarda faydalanılabilecek sigorta primi işveren hissesi desteğini önemli ölçüde sınırlamakta ve uygulamanın amacına hizmet etmemekteydi.

Bu nedenle 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile değişikliğe gidilmiş ve her türlü yatırımlar için 6. bölgeye özel olarak, sabit yatırım tutarının belli bir yüzdesi şeklinde uygulanan sınırlama kaldırılmıştır.  Buna göre değişiklik sonrası bölge ve yatırım çeşitlerine göre uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı (%)

Bölgeler

Bölgesel teşvik uygulamaları

Büyük ölçekli yatırımlar

Stratejik yatırımlar

1

% 10

% 3

% 15

2

% 15

% 5

% 15

3

% 20

% 8

% 15

4

% 25

% 10

% 15

5

% 35

% 11

% 15

6

Sabit yatırım tutarına bağlı bir sınırlama yok

Sabit yatırım tutarına bağlı bir sınırlama yok

Sabit yatırım tutarına bağlı bir sınırlama yok


2. Okul öncesi eğitim yatırımları öncelikli yatırımlar arasına dahil edilmiştir.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları sayılmış ve bu yatırımların 1 ila 5. bölgeler arasında yapılması durumunda 5. bölge için sağlanan bölgesel desteklerden, 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için sağlanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği belirtilmiştir.

Öncelikli yatırım olarak kabul edilecek yatırım konuları arasında ilgili maddenin (ğ) bendindeki "Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları" ifadesi; 13 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları"

Buna göre, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları yanında, okul öncesi eğitim yatırımları da öncelikli yatırımlar arasına dahil edilmiş bulunmaktadır.

3. Ar-Ge projesi neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları arasında sayılan;

"(h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar"

ifadesi, 13 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK  ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar"

Yapılan bu değişiklikle, daha önceden TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretiminin de bu bent kapsamında öncelikli yatırım sayılıp sayılmayacağı konusunda ortaya çıkan tereddüt giderilmiş olmaktadır. Buna göre, Ar-Ge merkezleri dışında yürütülen ve TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen projeler neticesinde ortaya çıkan ürünlerin üretimi ile ilgili yatırımlar da öncelikli yatırım olarak kabul edilecektir.

Ayrıca yapılan değişiklikle, sadece söz konusu Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar değil, aynı zamanda bu ürünlerin parçalarının üretimine yönelik olarak yapılan yatırımlar da öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilecektir.

4. Teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları başlıklı Ek 4'te bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 numaralı ekinde, teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları sayılmıştır. Bu ekte belirtilen yatırım konuları ya hiçbir şekilde, ya da belirlenen şartları sağlamamaları durumunda adı geçen Karar'da belirtilen desteklerden faydalanamamaktadır.

Söz konusu Ek 4'ün I/C/1 sırasında,

"İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar."

sayılmış ve belirtilen bu yatırımların hiçbir destekten faydalanamayacağı belirtilmiştir. 13 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesi ile söz konusu sıra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar."

Buna göre, sirkülerimizin (2) numaralı bölümde belirtilen değişikliğe paralel olarak, yatırımı teşvik edilmeyecek eğitim konularından hariç tutulan (teşvik edilen) yatırım konuları arasına okul öncesi eğitim yatırımları da dahil edilmiş bulunmaktadır.

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 numaralı ekinde yapılan bir diğer değişiklik ise I/C/2 sırasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sırada değişiklik öncesinde

"Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları"

desteklenmeyecek yatırımlar arasında sayılmakta idi. 13 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesi ile söz konusu sıra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları"

Bu değişikliğe göre, teşvik edilmeyecek sağlık yatırımları daha açık ve net şekilde ifade edilmiş olup, desteklenmeyecek söz konusu yatırımların poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları olduğu vurgulanmış; bunlar dışındaki sağlık yatırımlarının ise desteklenmeyecek yatırımlar arasında olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

5. Diğer değişiklikler

13 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesi ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Karar'ın 2/A sayılı ekinde 1 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu "0121, 0122.2" şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Karar'ın 2/B sayılı ekinde 4. ve 5. bölgelere dahil satırlarda yer alan "18" ve "20" sektör numaraları, "19" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; daha önce Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Çorum, Kastamonu, Kütahya, Sivas, Çankırı, Sinop ve Tokat illerinde desteklenen; "metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)"

yatırımları ile

Adıyaman ve Kilis illerinde desteklenen; "Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)"

yatırımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)"

6. Yürürlük

13 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da yapılan değişiklikler 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamındaki teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan "100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012" başlıklı çalışmamıza ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 368 51 79 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya

- (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79