No: 54

Tarih: 08/05/2012

Konu:

Teşvik paketi kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılması öngörülen yeni düzenlemeler.


Özet: 26 Nisan 2012 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nda, geçtiğimiz ay açıklanan teşvik paketi kapsamında aşağıdaki düzenlemelere yer verilmektedir.

Tasarı’nın 12. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 79. maddenin eklenmesi öngörülmektedir. Aynen yasalaşması durumunda, yasanın yayımlanmasından itibaren 31.12.2023 tarihine kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde gerçekleştirilen teşvikli yatırımlarda; teşvik belgesinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret brüt tutarına isabet eden gelir vergisi tutarı terkin edilecektir. Bu uygulama yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan yıldan itibaren 10 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Tasarı’nın 23. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 30. maddenin eklenmesi öngörülmektedir. Bu madde ile 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere teşvik belgesi kapsamında asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibine iade olunacağı hüküm altına alınmaktadır.

Tasarı ile teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasını düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde, yeni teşvik paketinde yer alan bazı yeni uygulamalar ile ilgili değişiklikler yapılması öngörülmektedir.5 Nisan 2012 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik paketi açıklanmıştı. Başbakan'ın bu açıklamaları ile bir sonraki gün Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında yeni teşvik sistemi hakkındaki genel bilgiler 11 Nisan 2012 tarihli ve 046 numaralı sirkülerimiz ile dikkatinize sunulmuştu.

Açıklanan teşvik paketinin fiilen uygulanabilmesi için vergi ve teşvik mevzuatında gerekli Kanun değişikliklerinin yapılarak ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının çıkarılması gerekmektedir.

26 Nisan 2012 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın bazı hükümleri bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu sirkülerimizde söz konusu Kanun Tasarısı'nın, teşvik paketi kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili hükümleri üzerinde durulacaktır.

1. Gelir vergisi stopajı teşviki

Tasarı'nın 12. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'na geçici 79. maddenin eklenmesi öngörülmektedir. Tasarının aynen yasalaşması durumunda, yasanın yayımlanmasından itibaren 31.12.2023 tarihine kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde gerçekleştirilen teşvikli yatırımlarda; teşvik belgesinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret brüt tutarına isabet eden gelir vergisi tutarı terkin edilecektir. Bu uygulama yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan yıldan itibaren 10 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Bilindiği üzere, Nisan ayında açıklanan yeni teşvik paketinde; VI. bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajının 10 yıl süreyle terkin edileceği belirtilmiştir. Tasarıda öngörülen yukarıdaki madde ile bu uygulama için hukuki zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Tasarı maddesinde ayrıca aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir.

  • Terkin edilecek verginin hesabında öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak, indirim sonrası kalan tutara terkin işlemi uygulanacaktır.
  • Yatırımın tamamlanmaması veya teşvik belgesinin iptali durumlarında, terkin edilen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
  • Yatırımın faaliyete geçmesinden önce yatırımın devri halinde devralan, aynı koşullar çerçevesinde bu teşvikten faydalanabilecektir. Diğer taraftan, yatırımın faaliyete kısmen ya da tamamen geçilmesinden sonra devri halinde ise, devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden 10 yıllık sürenin sonuna kadar devralan bu teşvikten yararlanabilecektir.
  • Bu madde kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanamayacaktır.
  • Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

2. Büyük ve stratejik yatırımlarda iade uygulaması

Yeni teşvik paketine ilişkin yapılan açıklamada; 500 milyon TL ve üzeri sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara konu olan bina inşaat harcamalarında yüklenilen KDV tutarının yatırımcılara iade edileceği ve böylece yüksek yatırım getiren bu tür harcamalarda yatırım döneminde yatırımcıya devlet katkısı sağlanacağı belirtilmiştir. Bu uygulamaya paralel olarak, tasarının 23. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu'na geçici 30. maddenin ilave edilmesi öngörülmektedir.

Bu madde ile 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, teşvik belgesi kapsamında asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibine iade olunacağı hüküm altına alınmaktadır.

Kanun maddesinde ayrıca, teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu vergi ve cezalarda zamanaşımı ise verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlayacaktır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

3. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde yapılan değişiklikler

Tasarı ile teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasını düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde, yeni teşvik paketi ile öngörülen bazı yeni uygulamalar ile ilgili değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

a.      Söz konusu maddenin 1. fıkrasında yer alan "Hazine Müsteşarlığı" ibaresi, "Ekonomi Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş olup, teşvik belgesi düzenleme yetkisi ile ilgili yeni yapılanma kanun maddesinde yerini almıştır.

b.      Kanun maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yapılan değişiklik ile uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu'na verilen yetkilere; Organize Sanayi Bölgelerini, Gökçeada ve Bozcaada'da yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulunca belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemek yetkileri de eklenmiştir. Ayrıca değişiklik ile stratejik yatırımlara ilişkin yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranı belirleme yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilmektedir.

Hatırlanacağı üzere, yeni teşvik paketinde; organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlar için yatırımın yapıldığı ilin içinde olduğu bölgenin bir alt bölgesi için belirlenen destek unsurlarından faydalanılabileceği ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarının V. bölge için öngörülen destek unsurlarından faydalanabileceği belirtilmişti. Kanun maddesindeki bu değişiklik Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler yeni teşvik paketinde öngörülen uygulamalara paralel hale getirilmiştir.

c.       Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde eklenen (c) bendi ile Bakanlar Kuruluna indirimli kurumlar vergisin yatırım dönemlerinde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilecek kazançlara da uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırma yetkisi verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, yeni teşvik paketi ile ilgili yapılan açıklamalarda; II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, indirimli kurumlar vergisinin, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde yatırımcıların tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabileceği belirtilmişti.

Buna göre 32/A maddesine eklenen (c) bendi ile yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının
% 50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcama tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya % 80'e kadar artırmaya Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece, mevcut teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak yapılan eleştiriler kısmen de olsa dikkate alınmış olmaktadır.

d.      Son olarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine eklenen (6) numaralı fıkra ile; yatırım döneminde diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması durumunda, yatırımın tamamlanıp işletmeye geçilmemesi halinde, indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergilerin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmaktadır.

Yukarıda yer alan bilgi ve değerlendirmelerin 26 Nisan 2012 tarihinde Meclis Başkanlığına gönderilen Yasa Tasarısı dikkate alınarak hazırlandığı ve ilgili komisyonda ya da genel kurulda yapılacak olan görüşmelerde değişikliklere uğrayabileceğini hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Söz konusu Kanun Tasarısı ve gerekçesinin tam metni 7 Mayıs 2012 tarihli ve 052 numaralı sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.


Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal ÇalıkoğluSirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 368 51 79 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya
- (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79