No: 124

Tarih: 22/12/2021

Konu:

İndirimli orana tabi işlemlerde 2022 yılında uygulanacak iade sınırı 25.700 TL olarak belirlendi.


Özet: 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, 39 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”le, indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

Kanun’un verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu 2017/9759 sayılı Karar ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırı 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlemişti.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır; bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamakta, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilmektedir.

2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %36,20 olarak hesaplanmış ve 27 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 39 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak söz konusu tutarın 2022 yılı için 25.700 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.

Buna göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2022 yılında 25.700 TL olarak uygulanacaktır.


Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79