No: 104

Tarih: 27/10/2020

Konu:

Mücbir sebep kapsamında ertelenen ve 27 Ekim’de ödenmesi gereken vergilerin “Borç yapılandırması”na ilişkin yasa teklifi çerçevesinde değerlendirilmesi.


Özet: 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı eklemeler/değişiklikler yapılarak 23 Ekim 2020 tarihinde kabul edilmişti.

Komisyonda eklenen hükümler çerçevesinde, başta kesinleşmiş vergi alacakları olmak üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.

Öte yandan, 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğ’le belirlenen mükelleflerin VUK’un mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştı. Bu kapsamda, mücbir sebep hükümlerinden yararlanan mükelleflerin Mart 2020 dönemine ait muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinde tahakkuk eden vergi ödemelerinin son tarihi 27 Ekim 2020 olarak belirlenmişti. 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Kanun Teklifi, mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen söz konusu vergileri yapılandırma kapsamına almamaktadır.

Buna göre mücbir sebep hükümlerinden yararlanan mükelleflerin; Mart 2020 dönemine ilişkin verdikleri KDV ve muhtasar beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergileri 27 Ekim 2020 tarihinde (bugün) ödemeleri gerekmektedir.16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”yle; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları, KDV Kanunu ve konaklama vergisinde değişiklikler yapılması öngörülmüştü.

Söz konusu Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı eklemeler/değişiklikler yapılarak 23 Ekim 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklenen hükümler çerçevesinde başta vergi alacakları olmak üzere kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.

Diğer yandan, Koronavirüs (COVID-19) salgını ve bu nedenle alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve belirli sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Bu mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış ve aynı zamanda söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de altışar ay uzatılarak ödemelerin ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda, Nisan ayında verilmesi gereken Mart 2020 dönemi KDV ve muhtasar beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin son ödeme tarihi 27 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı değişiklikler de yapılarak 23 Ekim 2020 tarihinde kabul edilen Kanun Teklifi ile başta vergi alacakları olmak üzere kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.

Ancak Kanun Teklifi’nde “Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının ekim, kasım veya aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Kanun Teklifi’nin; mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen söz konusu KDV ve muhtasar (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri yapılandırma kapsamına almadığı görülmektedir.

Koronavirüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen ve mücbir sebep hükümlerinden yararlanan mükelleflerin; Mart 2020 dönemine ilişkin verdikleri KDV ve muhtasar (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergiler Kanun Teklifi’nin mevcut hali uyarınca yapılandırma kapsamında bulunmadığından, bu vergilerin son ödeme tarihinin 27 Ekim 2020 tarihi (bu gün) olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Abdülkadir Kahraman
abdulkadir.kahraman@tr.ey.com
(212) 408 58 75

Can Sözer
can.sozer@tr.ey.com
(212) 408 58 75

Sertaç Yazar
sertac.yazar@tr.ey.com
(212) 408 58 75