No: 89

Tarih: 04/11/2019

Konu:“Turizm payı”nın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özet: 7183 sayılı “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun”, 15 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve turizm payına ilişkin 6. maddesi 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre turizm payı;

a. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde 7,5,

b. Kültür ve Turizm Bakanlığından (Bakanlık) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 7,5,

c. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5,

d. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7,5,

e. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5,

f. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

2 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği”nde turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;

- Turizm payına ilişkin beyannameler elektronik olarak verilecektir.

- Beyan dönemleri; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir.

- Turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir.

- Beyan edilen turizm paylarının beyanname verme süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

- Beyannamenin verileceği vergi dairesi; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu vergi dairesi, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesi olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ, yayım tarihinde (2 Kasım 2019) yürürlüğe girmiştir.“Turizm payı”na ilişkin düzenlemeleri içeren 7183 sayılı “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun”, 15 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Kanun’un turizm payını düzenleyen 6. maddesi 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun’a göre “turizm payı”nı ödemek zorunda olan kişi ve kurumlarla, turizm payının oranı aşağıdaki gibidir:

a. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde 7,5,

b. Kültür ve Turizm Bakanlığından (Bakanlık) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 7,5,

c. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5,

d. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7,5,

e. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5,

f. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm payı, yukarıdaki ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

2 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği”nde 7183 sayılı Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Beyannamenin verilme usulü

Söz konusu Tebliğ’le turizm payına ilişkin beyannamelerin elektronik olarak verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun olmasın kapsama giren tüm ticari işletmeler turizm payı beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Beyan dönemleri

Tebliğ’de beyan dönemleri;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Beyan ve ödeme süreleri

Turizm payının beyan süresi ise beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir. Beyan edilen turizm paylarının beyanname verme süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Turizm payı beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi turizm payı beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin verileceği vergi dairesi

Turizm payı beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

a. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

b) Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesi olarak belirlenmiştir.

Yukarıda özetlenen hususlar dışında; turizm payı beyannamelerinin bizzat mükelleflerce veya elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilerce gönderilme esasları, süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payının takip ve tahsili, düzeltme beyannameleri ve diğer huşulara ilişkin ayrıntılı ve örnekli açıklamalar 1 sıra numaralı Tebliğ’de yer almaktadır.

Yayım tarihinde (2 Kasım 2019) yürürlüğe giren Tebliğ' e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Alper Demir
Alper.demir@tr.ey.com
(212) 408 51 54