No: 73

Tarih: 08/08/2019

Konu:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 7 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”ın “Tanımlar”, “Destekler”, “Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler”, “Değerlendirme”, “Şirket hisselerinin ve yatırımın devri”, “Müeyyide” başlıklarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Karar’da ayrıca “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

7 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (1403 sayılı) ile yatırım teşvik mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da yer alan tüm “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir

“Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir:

“a) Aracı kurum: Faiz veya kar payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankaları, katılım bankalarını ve finans kuruluşlarını,

ı) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,

i) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

j) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını”

“Destekler” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

“g) Faiz veya kar payı desteği”

“k) Kanunlarla geliştirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması”

“l) Hibe desteği”

“Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler” başlıklı 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bakanlık başvuru esnasında veya müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için talepte bulunabilir.”

Aynı maddeye 4. fıkra eklenmiştir: “(4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları, bu Program özelinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

Karar’ın “Değerlendirme” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme”

Aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Karar’da belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için işe beş yüz milyon Türk Lirası olması gerekir.”

Düzenleme ile birlikte proje bazlı yatırımlarda asgari yatırım tutarı şartı 100 milyon ABD Doları’ndan 500 Milyon Türk Lirası olarak revize edilmiş ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için asgari yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Ek olarak, söz konusu maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(6) Yatırım tutarı elli milyon Türk Lirası ile beş yüz milyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dahilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

(7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir.”

“Şirket hisselerinin ve yatırımın devri” başlıklı 8’inci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Yatırımın devri Destek Kararı’nda belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beş yüz milyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.”

Aynı Karar’ın “Müeyyide” başlıklı 11’inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ekleme yapılmış olup, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler İlgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu Karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararı’nda belirlenir.”

Karar’ın “Diğer hükümler” başlıklı 12’nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, on birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“2) Yurtiçinde yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanın yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz ve kâr payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr payı desteği uygulanabilir.”

 

“(3) Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçlan, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.”

 

Söz konusu maddeye, nakit destek programlarına yönelik olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.”

Yer verilen Karar ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ın sırasıyla 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler 26.11.2016 tarihinden itibaren geri kalan maddeleri ise yayım tarihi olan 7 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20

Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34