No: 65

Tarih: 10/07/2019

Konu:

Hasılat esaslı kazanç, varlık barışı ve yurt dışına çıkış harcı konusunda düzenlemeler içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.


Özet: 8 Temmuz 2019 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’yle vergi mevzuatında yapılması öngörülen bazı değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

- Gelir Vergisi Kanunu’na “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı madde eklenmesi öngörülmektedir. Buna göre; ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri (basit usul, işletme esası veya bilanço esası) ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların, talep etmeleri halinde, bu faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’u vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacaktır.

Kazancı bu şekilde tespit edilen mükelleflerin ilgili faaliyete ilişkin yapmış oldukları giderler dikkate alınmayacak, herhangi bir istisna veya indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca iki yıl geçmedikçe bu usulden dönülemeyecektir.

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. 

Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen yurt dışındaki varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan yukarıdaki varlıklar ile taşınmazlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebileceklerdir.

Vergi dairesine beyan edilen yukarıdaki varlıkların değeri üzerinden vergi dairesince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu verginin tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren yurt dışı varlıklar ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine beyan edilen yurt içi varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için; bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve yurt dışında bulunan varlıklarını bildirenlerin bu varlıkları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirmeleri veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL olarak uygulanana harç tutarının 50 TL’ye çıkarılması öngörülmektedir.

- Yurt dışına çıkış harcına ilişkin düzenleme yayım tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere, diğer düzenlemeler ise yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.8 Temmuz 2019 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi ile başta Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere çeşitli Kanunlarda değişiklikler öngörülmektedir. Söz konusu Teklif’in vergi mevzuatına ilişkin değişiklikler içeren düzenlemeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Hasılat esaslı kazanç tespiti

Hatırlanacağı üzere 6 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle KDV Kanunu’na eklenen yeni bir hükümle küçük ölçekli bazı mükellefler için “Hasılat esaslı vergileme” müessesesi ihdas edilmişti.

8 Temmuz 2019 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’nin 1. maddesiyle benzer şeklide Gelir Vergisi Kanunu’na da “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı madde eklenmesi öngörülmektedir.

Buna göre; ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri (basit usul, işletme esası veya bilanço esasına göre vergilendirilenler) ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların, talep etmeleri halinde, bu faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’u vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde KDV Kanunu kapsamında hasılat esaslı vergileme usulüne göre vergilendirilenler de hesapladıkları KDV dahil tutarın %10’unu vergiye tabi kazanç olarak dikkate alabileceklerdir.

Kazancı bu şekilde tespit edilen mükelleflerin ilgili faaliyete ilişkin yapmış oldukları giderler dikkate alınmayacak, herhangi bir istisna veya indirim uygulanmayacaktır. Kapsama giren kazançlar dışındaki beyana tabi kazanç ve iratlar için bu usul geçerli olmayacaktır. Ayrıca hasılat esaslı kazanç kapsamına giren mükelleflerin 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönmeleri mümkün olmayacaktır.

Teklif aynen kanunlaşırsa, yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Yurt dışında ve içinde bulunan varlıkların bildirim ve beyanı (Varlık barışı)

a Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler ise yukarıdaki kapsamda Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu Kanun’un yayım tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. Bu Kanun’un yayım tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen yurt dışındaki varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Türkiye'ye getirilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

b. Yurt içi varlıkların kayıtlara alınması

Yurt içi varlıklarla ilgili hüküm sadece kayıtların düzeltilmesini içerdiğinden, bu düzenlemeden yalnız gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebileceklerdir. Beyan edilen bu varlıklar 31 Aralık 2019 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen 10. ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu hükümden yararlanılabilecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine beyan edilen yukarıdaki varlıkların değeri üzerinden vergi dairesince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu verginin tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

c. İnceleme ve tarhiyat yapılmaması

Yukarıdaki hükümler kapsamında; Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren yurt dışı varlıklar ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine beyan edilen yurt içi varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için;

- Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,

- Yurt dışında bulunan varlıklarını bildirenlerin bu varlıkları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirmeleri veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri

şarttır.

Teklif aynen yasalaşırsa, yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Yerli elektrikli araç üreticilerine vergisel destek konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetki

Kanun Teklifi’nin 19. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici 12. madde ile ülkemizde elektrikli motor otomotiv markalarının üretilmesini vergisel yönden desteklemek konusunda Cumhurbaşkanı’na düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.

Buna göre 6745 sayılı Kanun’un 80. maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrikli motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla KVK’nın 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31 Aralık 2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV), takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Teklif aynen yasalaşırsa, yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

4. Yurt dışına çıkış harcı

5597 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL harç alınacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Kanun Teklifi’nin 20. maddesiyle yukarıdaki “15 TL” ibaresinin “50 TL” olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi, “yayımını izleyen ay başından itibaren” olarak belirlenmiş olduğundan, Kanun Teklifi aynen yasalaşıp, temmuz ayı içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanırsa 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcı 50 TL olarak uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79