No: 57

Tarih: 11/06/2019

Konu:Yeminli mali müşavirlik tam tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirildi.

Özet: 1 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı Tebliğ ile bazı Yeminli Mali Müşavirlik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirilmiş, bu uygulamanın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu öncelikle sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlenen yeminli mali müşavirlik raporları için getirilmiştir. Buna göre 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren yeminli mali müşavirler sadece tam tasdik raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecekleridir.

- Yeminli mali müşavirler, 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarını elektronik ortamda veya kâğıt ortamında ihtiyari olarak gönderebileceklerdir. Ancak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

- Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderecek olan yeminli mali müşavirlerin daha önceden sözleşme ve bilgi formları ile elektronik beyanname gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu ve şifrelerinin olması halinde bunlar kullanılarak raporlar gönderilebilecektir.

- Rapor eklerinden yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan belgeler ile Başkanlık tarafından üretilen (beyanname, tahakkuk fişi ve benzeri) belgeler rapora elektronik ortamda eklenecek ve diğer kişi veya kurumların imzasını ya da onayını taşıyan belgeler kâğıt olarak ilgili vergi dairesine ibraz edilecektir.

- Sistem üzerinden gönderilen raporların, süresinde düzenlenmiş sayılması için ilgili mevzuatta öngörülen sürenin son günü saat 23:59’dan önce sistem üzerinde e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.

- İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen rapor ile kâğıt ortamında verilen rapor arasında hukuki sonuçları itibarıyla hiçbir fark bulunmamaktadır.

- Sistem üzerinden hazırlanacak raporların dispozisyonları, bu raporların oluşturulması, kaydedilmesi ve gönderilmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan teknik kılavuzlar ile duyurulacaktır.

Yukarıdaki düzenlemeleri içeren Tebliğ, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.1 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” ile bazı raporların elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirilmiş, bu uygulamanın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülen raporlar

Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu öncelikle sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlenen yeminli mali müşavirlik raporları için getirilmiştir. Buna göre 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren yeminli mali müşavirler sadece tam tasdik raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecekleridir.

Başkanlıkça internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderileceği duyurulana kadar, diğer raporların mevcut hükümler çerçevesinde kâğıt ortamında verilmesine devam edilecektir.

Tam tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin zorunluluğun başlangıcı

Yeminli mali müşavirler, 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarını elektronik ortamda veya kâğıt ortamında ihtiyari olarak gönderebileceklerdir. Ancak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

Yeminli mali müşavirlerin 1 Haziran 2019 tarihinden önce kâğıt ortamında vermiş oldukları Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının ayrıca internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kullanıcı kodu ve şifreler

Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderecek olan yeminli mali müşavirlerin sistemi kullanmaya yönelik kullanıcı kodu ve şifre almak için bağlı bulundukları vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ancak yeminli mali müşavirlerin daha önceden sözleşme ve bilgi formları ile elektronik beyanname gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu ve şifrelerinin olması halinde yeni bir kullanıcı kodu ve şifre alınmasına gerek bulunmamaktadır. Mevcut kullanıcı kodu ve şifre ile raporlar gönderilebilecektir.

Alt kullanıcıların tanımlanması ve raporun gönderilmesi

Yeminli mali müşavirin/yeminli mali müşavirlik şirketinin büro çalışanı olarak bildirimi yapılmış olan kişilerin, sistemi kullanmak üzere yeminli mali müşavirlerce “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanması mümkündür. Ancak yeminli mali müşavirlerin tanımlayabileceği “Alt Kullanıcı”ların internet vergi dairesi sistemi üzerinden Başkanlığa bildirilmesi gerekmekte olup, bildirimi yapılmayan kişiler, “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanamayacaktır.

Yeminli mali müşavirlerin internet vergi dairesinde tanımlayacağı “Alt Kullanıcı”ların da rapora işlem tesis edebilmesi için kendilerine ait internet vergi dairesi şifresinin olması şarttır. Bu nedenle, sisteme “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanan kişilerin de kullanıcı kodu ve şifre alabilmek için ilgili vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Rapor üzerinde işlem yapma yetkisi bulunan “Alt Kullanıcı” tarafından raporların imzalanması mümkün bulunmayıp, bu raporlar sadece yeminli mali müşavirin kendisi tarafından elektronik imza ile imzalanıp vergi dairesine gönderilebilecektir.

Raporların ibraz süresi

Yeminli mali müşavirler tarafından, sistem üzerinde ilgili bölümlerin doldurulması, açıklamaların yapılması, rapor eklerinin belirtilmesi ve girilmesi şeklinde hazırlanan rapor, kâğıt ortamında olduğu gibi ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde elektronik imza ile imzalanarak ilgili vergi dairesine gönderilecektir.

Buna göre sistem üzerinden gönderilen raporların, süresinde düzenlenmiş sayılması için ilgili mevzuatta öngörülen sürenin son günü saat 23:59’dan önce sistem üzerinde e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Rapor eklerinin hazırlanması ve ibrazı

Sistemde, rapora eklenmek üzere tüm ekleri gösteren ve zorunlu olarak doldurulması gereken bir “Ek Listesi” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde ekin hangi şekilde (elektronik ya da vergi dairesine dilekçe ile) ibraz edildiği bilgisinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Sistem üzerinden gönderilen raporların ekinde, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi”nin bulunması da zorunludur. Faaliyet belgesi aslının raporun ekinde vergi dairesine gönderilmesinden itibaren üç ay içinde verilecek diğer raporlar içinse söz konusu faaliyet belgesinin fotokopisinin eklenmesi yeterlidir.

Ek listesinde yer alan yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan belgeler ile Başkanlık tarafından üretilen (beyanname, tahakkuk fişi ve benzeri) belgeler rapora elektronik ortamda eklenecek ve diğer kişi veya kurumların imzasını ya da onayını taşıyan belgeler kâğıt olarak ilgili vergi dairesine ibraz edilecektir.

Elektronik olarak eklenebilecek ekler toplamda 5 megabaytı aşamayacaktır. Bu nedenle sisteme yüklenen eklerin boyutunun bu limite göre ayarlanması gerekmektedir. Toplamda 5 megabaytlık limitin zorunlu olarak aşılması halinde ise elektronik olarak eklenemeyen ekler de ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilen raporun tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle kâğıt ortamında ibraz edilecektir.

Sistemden elektronik imzalı olarak gönderilen raporların geçerlilik kazanması için, bu raporların ilgili mevzuatında belirtilen sürenin son gününe kadar ilgili vergi dairesine kâğıt olarak ibraz edilmesi gereken eklerinin de belirtilen bu süre içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta yoluyla ibraz edilebilecektir.

Eklerin süresi içerisinde vergi dairesine ibrazına yönelik olarak postaya verildiği tarih esas alınacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair herhangi bir süre sınırlaması bulunmayan raporlarda ise söz konusu raporlara ait eklerin gönderimi tamamlanmadan bu raporlar vergi dairesince işleme konulmayacaktır.

Raporlarda değişiklik yapılması

İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair mevzuatında belirtilen ve süre sınırlaması bulunan raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında değişiklik yapılabilecektir. Süre sınırlaması bulunmayan raporlarda ise vergi dairesince işlemler tamamlanana kadar rapor üzerinde değişiklik yapılabilecektir.

Sorumluluk ve ceza uygulaması

İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen rapor ile kâğıt ortamında verilen rapor arasında hukuki sonuçları itibarıyla hiçbir fark bulunmamaktadır.

Meslek mensuplarının rapor tasdikine ilişkin olarak, 3568 sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenledikleri raporlar için de aynen geçerli olacaktır. Raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Rapor dispozisyonu ve kuralların açıklanması

Sistem üzerinden hazırlanacak raporların dispozisyonları, bu raporların oluşturulması, kaydedilmesi ve gönderilmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan teknik kılavuzlar ile duyurulacaktır.

Yürürlük

Yukarıdaki düzenlemeleri içeren Tebliğ 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79