No: 38

Tarih: 11/03/2019

Konu:Uçaklar ve uçak simülatörlerinin amortisman oranı % 4’e düşürüldü.

Özet: 9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 506 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen 333 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan listede değişiklik yapılarak, uçaklar ve uçak simülatörlerinin amortisman oranı % 10’dan % 4’e düşürülmüştür.

Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Vergi Usul Kanunu’nun 315. maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edeceği ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Maliye Bakanlığı anılan Kanun maddesinde kendisine tanınmış olan yetkiyi kullanarak, 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini ve normal amortisman oranlarını gösteren listeyi yayınlamıştı.

9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 506 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 333 sıra numaralı Tebliğ’in ekinde yer alan listedeki 6.12. ve 6.12.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 6.12.1. satırından sonra gelmek üzere 6.12.2. satırı eklenmiştir.

No

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

 

6.12.

 

 

Uçak ve helikopterler

 

 

 

 

6.12.1.

 

Uçaklar ve uçak simülatörleri

25

% 4,00

 

 

6.12.2.

 

Helikopterler

10

% 10,00


Böylelikle, uçak ve uçak simülatörlerinin amortisman oranı % 10’dan (faydalı ömrü 10 yıl), % 4’e (faydalı ömrü 25 yıl) düşürülmüştür. Helikopterlerin amortisman oranı ve faydalı ömürlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Tebliğ yayım tarihinde (9 Mart 2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79