No: 36

Tarih: 28/02/2019

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Kullanılmış komple tesis ithaline ilişkin ekspertiz sürecine dair bazı düzenlemeler yapılmıştır.
  • “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı maddede yer alan seracılık ve yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri yatırımlarına yönelik asgari şartlara ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.
  • EK-2A sayılı “bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım/kapasite tutarlarına” ilişkin ekte “Seracılık” sektörüne yönelik asgari yatırım miktarları güncellenmiştir.
  • EK-2B sayılı “illerin bölgesel desteklerden yararlanılabilecek sektör numaraları” ve EK-4 sayılı ”teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları” başlıklı eklerde dokuma yatırımı konusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.
  • Karar’ın geçici 8’inci maddesinde yer alan, imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında faydalanılan ilave desteklere ilişkin süre 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır.

28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (798 sayılı) ile yatırım teşvik mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın, 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasında ve geçici 4’üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, 12’nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Savunma Sanayii Müsteşarlığı” ibaresi, “Savunma Sanayii Bakanlığı” şeklinde, 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde, 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ve EK-2B sayılı tablonun 1 numaralı dipnotunda yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde ve EK-4 sayılı ekinin II/C bölümünün 1 numaralı sırasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

Kullanılmış komple tesis ithaline ilişkin düzenlemeler

Karar’ın, “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9’uncu maddesine, “Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki, en fazla üç personelin, kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.” fıkrası eklenmiştir.

Öncelikli yatırım konularına ilişkin düzenlemeler

2012-3305 sayılı Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.”

“(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.”

Değişiklik ile birlikte öncelikli yatırım konuları arasında yer alan sera yatırımları için asgari yatırım tutarı 5 milyon TL’ye asgari yatırım alanı ise 25 dekara indirilmiş, yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımlarına asgari 5 milyon TL yatırım şartı ile asgari 100 kişi kapasite şartı getirilmiştir.

Seracılık konulu yatırımların asgari yatırım kapasitelerine ilişkin düzenlemeler

Söz konusu Karar’ın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda yer alan 50 sektör kodlu “Seracılık” sektörüne yönelik 1. bölge ve 2. bölge için “40 dekar” olarak belirlenen asgari yatırım kapasitesi “20 dekar” şeklinde, 3. bölge için ise “20 dekar” olarak belirlenen asgari yatırım kapasitesi “10 dekar” şeklinde değiştirilmiştir.

Dokuma konulu yatırımlara yönelik değişiklikler

Aynı Karar’ın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Altıncı bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca İstanbul ili hariç olmak üzere, 1’inci ve 2’nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6’ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Aynı Karar’ın EK-4 sayılı “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin “I-TEŞVİK EDİLMEYEN YATIRIMLAR” başlığı altında yer alan “B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI” içindeki 3 numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3- İplik (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.”

Bu değişikliklerle birlikte, dokuma konusunda yapılacak yatırımlar için yalnızca modernizasyon türünde gerçekleştirilecek yatırımların bölgesel desteklerden faydalanmasına yönelik hüküm kaldırılmış ve teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasından dokuma yatırımları çıkartılmıştır.

İmalat sanayiine yönelik gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında faydalanılan ilave destekler

Aynı Karar’ın, geçici 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2018” ibaresi, “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Karar’a istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2019 tarihleri  arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi ve bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Karar’ın 7’nci maddesi (2012-3305 sayılı Karar’ın geçici 8’inci maddesinde değişiklik yapan madde) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, geri kalan maddeleri ise yayım tarihi olan 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20 


Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34