No: 32

Tarih: 22/02/2019

Konu:22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında gerçekleştirilen değişiklikler.

Özet: 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la KDV ve ÖTV Kanunlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- 7161 sayılı Kanun’la sadece yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri için getirilmiş olan istisna hükmü, 7166 sayılı Kanun’la genişletilerek, basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna hale getirilmiştir. Böylelikle yayıncıların teslimlerinin yanında, nihai tüketicilere yapılan basılı kitap ve süreli yayın teslimleri de KDV’den istisna olarak değerlendirilecektir.

- Kanun’un 10. maddesiyle, içinde cep telefonlarının da bulunduğu 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları”nın vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahlarını esas alan farklı dilimler ihdas edilmiş, oran (% 25) konusunda bir değişiklik yapılmamıştır.

Kanun’un 9. maddesiyle ise Cumhurbaşkanı’na 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı mallar için kanuni oranı % 50’ye kadar artırma, ÖTV oranına esas ÖTV matrah alt ve üst sınırlarını ise dörtte birine kadar indirme ve dört katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

Yukarıda düzenlemeler Kanun’un yayım tarihinde (22 Şubat 2019) yürürlüğe girmiştir.7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’la; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Katma Değer Vergisi Kanunu

Hatırlanacağı üzere 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (n) bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimleri KDV’den istisna edilmişti. Söz konusu hüküm 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı.

7166 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle yukarıda yer verilen (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

7161 sayılı Kanun’la sadece yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri için getirilmiş olan istisna hükmü, 7166 sayılı Kanun’la genişletilerek, basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna hale getirilmiştir.

Böylelikle yayıncıların teslimlerinin yanında, nihai tüketicilere yapılan basılı kitap ve süreli yayın teslimleri de KDV’den istisna olarak değerlendirilecektir.

KDV Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca 13. maddede sayılan istisnalar “tam istisna” kapsamında olduğundan, bu istisna teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV’lerin indirim imkanı bulunmaktadır. Ayrıca indirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade konusu yapılabilecektir.

Söz konusu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde (22 Şubat 2019) yürürlüğe girmiştir.

2. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (IV) Sayılı Listede yer alan, içinde cep telefonlarının da bulunduğu 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları” % 25 oranında ÖTV’ye tabidir.

7166 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle yukarıdaki malların vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahlarını esas alan farklı dilimler ihdas edilmiştir. Buna göre 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları”;

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar: % 25

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar: % 25

- Diğerleri: % 25

oranında vergilendirilecektir. Yukarıdaki düzenlemeyle, içinde cep telefonlarının da bulunduğu 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı malların sadece ÖTV matrahı esas alınmak suretiyle sınıflandırıldığı görülmektedir. Bir oran değişikliği söz konusu değildir.

Ancak bu düzenlemeyi yine aynı Kanun’un 9. maddesiyle, Cumhurbaşkanı’nın oran belirleme yetkisinin yer aldığı ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle birlikte değerlendirmek uygun olacaktır.

Söz konusu madde ile Cumhurbaşkanı’na, 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı mallar için ÖTV oranını % 50’ye kadar artırma, orana esas ÖTV matrah alt ve üst sınırlarını ise dörtte birine kadar indirme ve dört katına kadar artırma yetkisi verilmektedir. Böylelikle Cumhurbaşkanı 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı mallar için Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde farklı ÖTV oranları ve matrah tutarları belirleyebilecektir.

Bu hükümler, Kanun’un yayım tarihinde (22 Şubat 2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79


Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70