No: 14

Tarih: 03/01/2019

Konu:İndirimli orana tabi işlemlerde 2019 yılında uygulanacak iade sınırı 14.100 TL olarak belirlendi.

Özet: 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 22 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”le, indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

Kanun’un verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu 2017/9759 sayılı Karar ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırı 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlemiştir.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır; bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamakta, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilmektedir.

2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak hesaplanmış ve 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 22 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak söz konusu tutarın 2019 yılı için 14.100 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.

Buna göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2019 yılında 14.100 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Özlem Kudun
ozlem.kudun@tr.ey.com
(212) 408 51 70