No: 3

Tarih: 02/01/2019

Konu:

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2019 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklandı.


Özet: 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 23,73) kullanılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2019 yılında geçerli olan bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir:

1. Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı: 5.400 TL,

2. İşverenlerce hizmet erbabına, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna tutarı: 19 TL,

3. Engellilik indirimi tutarları sırasıyla: 1.200 TL, 650TL ve 290 TL,

4. Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı: 11.000 TL

5. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: 9.000 TL ve 6.000 TL,

6. Basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla: 120.000 TL, 180.000 TL,

60.000 TL ve 120.000 TL,

7. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 14.800 TL,

8. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı: 33.000 TL,

9. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 40.000 TL,

10. Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 2.200 TL,

11. Vergiye uyumlu mükelleflerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı: 1.200.000 TL.

Bu tutarlar 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin 2. fıkrasında, Kanun’un 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Maddenin devamında ise bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanının, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğuna hükmedilmiştir.

 

2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak hesaplanmış ve 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Gelir Vergisi Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükümlerinde yer alan parasal büyüklüklerin 2019 yılında uygulanacak tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı parasal büyüklüklerin 2019 yılında uygulanacak tutarları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Hizmet erbabına işyeri dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19 TL olarak belirlenmiştir.

3. Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünün;

  • Asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
  • Asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli,
  • Asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli,

sayılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi kapsamında 2019 takvim yılında uygulanacak olan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Engellilik derecesi

İndirim tutarı

Birinci derece engelliler için

1.200 TL

İkinci derece engelliler için

650 TL

Üçüncü derece engelliler için

290 TL


4. Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yer alan ve basit usule tabi mükellefler için geçerli olan indirim tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

5. Basit usule tabi olmanın şartları

a. Genel şartlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2019 yılı için basit usule tabi olmanın genel şartları aşağıdaki gibi olmaktadır:

- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,

- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak.

- İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde, emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedelinin, büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL’yi, diğer yerlerde de 6.000 TL’yi aşmaması,

b. Özel şartlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan hadler, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- (1) numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL,

- (2) numaralı bent için 60.000 TL,

- (3) numaralı bent için 120.000 TL.

Buna göre 2019 yılı için basit usule tabi olmanın özel şartları aşağıdaki gibi olmaktadır:

- Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 120.000 TL’yi, satışları tutarı da 180.000 TL’yi aşmamalıdır.

- Yukarıdakiler dışındaki işlerle uğraşanların, yıllık gayrisafi iş hasılatları 60.000 TL’yi aşmamalıdır.

- Alım satım ile diğer işlerin beraber yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 120.000 TL’yi aşmamalıdır.

6. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.800 TL olarak tespit edilmiştir.

7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirleri için 40.000 TL (gelir vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi) olarak uygulanacaktır.

9. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.

10. Vergiye uyumlu mükelleflerde yararlanılabilecek maksimum indirim tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi uyarınca, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, maddede belirtilen şartları taşıyanlar yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilmektedirler.

Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları söz konusu indirim uygulamasından yararlanamamaktadırlar.

Ayrıca hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1.000.000 TL’yi aşamamaktadır. Maddede yer alan bu tutar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79