No: 128

Tarih: 27/12/2018

Konu:

Ar-Ge merkezlerinde ve teknokentlerde KDV istisnası hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na görüş verilmiştir.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Ar-Ge merkezlerinde ve teknokentlerde kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında KDV istisna uygulaması ile ilgili açıklama yapılmıştır.

Ar-Ge merkezlerinde ve teknokentlerde KDV istisnası hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilen görüş aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

7104 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (m) bendiyle 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri için süre sınırlaması olmaksızın KDV istisnası getirilmiş ve söz konusu hüküm 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de (Seri No:18) istisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcıların, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmaları ve başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesinin ise elektronik ortamda sisteme girilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in uygulamasına yönelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2018 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen görüş ile; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere söz konusu istisna uygulaması kapsamında yeni makine ve teçhizat temin edilebilmesi için bahse konu faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde yapıldığına ve söz konusu makine ve teçhizata Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde ihtiyaç bulunduğuna dair belgenin;

- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile araştırma laboratuvarlarında, bunların kendi teşkilatlanmaları gereği sorumlu/ilgili yönetici birimleri,

- Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, bölge yönetici şirketleri,

tarafından verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Söz konusu açıklama ile;

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan Ar-Ge ya da tasarım merkezi değerlendirme ve denetim komisyonu karar toplantı tutanağı olmak üzere, alınacak makine ve teçhizatın Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacağına dair taahhüdü içeren dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvurmasının uygun olacağı,

  • Teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri için ise, diğer vergisel teşviklerdekine benzer bir süreç ile firmaların bölge yönetici şirketinden bölgede yer aldığına ve bölgede yürüttüğü/yürüteceği Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetine dair alınacak bir belge ile makine ve teçhizat alımında KDV istisnasından yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

 

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75


Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 59 56