No: 117

Tarih: 03/12/2018

Konu:Varlık barışına ilişkin bildirim, beyan ve vergi ödeme süreleri 6 ay uzatıldı.

Özet: 30 Kasım 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamında aşağıdaki bildirim, beyan ve ödeme süreleri bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır:

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirim süresi 30 Kasım 2018’den 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edip aynı süre içerisinde ödemeleri gerekiyordu. Bu beyan ve ödeme süresi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının vergi dairelerine beyanı ve kayda alınması işlemleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılabiliyordu. Bu süre de 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Vergi dairelerine beyan edilen söz konusu yurt içi varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında tarh edilen verginin ödenme süresi de 31 Aralık 2018 tarihinden 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.Hatırlanacağı üzere, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 13 numaralı fıkrasının (a) ila (ğ) bentlerinde bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına (Varlık Barışı) ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. 30 Kasım 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kapsamdaki aşağıdaki süreler bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

A. Yurt dışı varlıkların bildirimi

1. Varlıkların bildirim süresi

Söz konusu düzenlemenin (a) bendinde; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerine ilişkin düzenleme yer almaktaydı.

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki bildirimin süresi 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

2. Bildirilen varlıklara ilişkin verginin ödenme süresi

13 numaralı fıkranın (b) bendinde; banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesaplanan vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek aynı süre içerisinde ödeme zorunluluğu bulunmaktaydı.

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki beyan ve ödeme süresi 30 Haziran 2019 tarihine uzatılmıştır.

3. Kredilerin kapatılmasında süre

13 numaralı fıkranın (c) bendinde; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabileceğine ilişkin hüküm bulunmaktaydı.

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki varlıkların madde kapsamındaki kredilerin kapatılmasında kullanılabileceğine ilişkin süre 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

B. Yurt içi varlıkların beyanı ve kayda alınması

1. Varlıkların beyan edilme ve kayda alınma süresi

13 numaralı fıkranın (e) bendinde; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebileceklerine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Ayrıca bu varlıklar aynı tarihe kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir.

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Kasım 2018’de sona eren süre 6 ay uzatılmıştır. Buna göre söz konusu yurt içi varlıkların vergi dairesine beyan ve kayda alınmasına ilişkin son tarih 31 Mayıs 2019 olmuştur.

2. Beyan edilen varlıklara ilişkin verginin ödenme süresi

13 numaralı fıkranın (e) bendinde; vergi dairelerine beyan edilen yukarıdaki varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi tarh edilmesi ve bu verginin de 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerektiği hükmü yer almaktaydı.

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu vergilerin 30 Haziran 2019 tarihine kadar ödenebilmesi imkânı getirilmiştir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79