No: 113

Tarih: 12/11/2018

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve ilgili Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren, 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 24. maddesinde değişiklikler yapılmış ve söz konusu Karar’a geçici madde eklenmiştir.9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 24. maddesinde değişiklikler yapılmış ve söz konusu Karar’a yeni bir geçici madde eklenmiştir.

Buna göre Karar’ın 24. maddesinin birinci fıkrasının, aşağıdaki cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır:

“Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir.”

Eski düzenlemede yatırımın başlamış kabul edilebilmesi için teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında bir harcama yapılmış olması (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) gerekmekteyken, söz konusu düzenleme ile yatırımların herhangi bir harcama tutarına bakılmaksızın teşvik belgesi üzerinde yer alan yatırıma başlangıç tarihinde başlamış kabul edilmesine olanak sağlanmıştır.

Yine 24. maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

Aynı Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24. maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır.”

Buna göre, 24. maddenin ikinci fıkrası kapsamında, hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.

Yine 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2018/4 sayılı Tebliğ’le, 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ’de genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesine ilişkin açıklamalar ile Karar’ın 24.maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken yeminli mali müşavir raporu taslağına yer verilmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 24. maddesinin birinci fıkrasında yer alan cümlenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenleme5 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Karar’ın 24. maddesine eklenen fıkra ve diğer maddeleri yayımı tarihinde (9 Kasım 2018) yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20


Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34