No: 105

Tarih: 10/10/2018

Konu:21 seri numaralı Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

Özet: 10 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 21 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 

- Sorumlu sıfatıyla alıcı tarafından beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV’nin satıcı tarafından beyan edilmesi durumunda verginin Hazine’ye intikal edip etmemesine göre alıcının sorumluluğu ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

 

- KDV Kanunu’nun 13/(k) maddesinde sayılan sosyal hizmet binalarının kamu kurum ve kuruluşlarına tesliminde uygulanacak istisnada inşaat ruhsatı zorunlu koşul iken yalnızca üniversitelere teslim edilecek sosyal hizmet binalarında inşaat ruhsatının çeşitli sebeplerle alınamaması durumunda üniversitelerin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün yeterli olacağı Tebliğ’e eklenmiştir.

 

- KDV Genel Uygulama Tebliği’nin indirimli orana tabi işlemler ile ilgili bölümünde yapılan değişiklikler ile iade edilecek KDV tutarına ilişkin ilgili ay içi hesaplamalarda sadece doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade tutarının aşılabileceğine yönelik değişiklik yapılmıştır.

 10 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 21 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Tevkifat uygulaması ile ilgili değişiklikler

Alıcı tarafından KDV tevkifatı yapılmaması veya eksik yapılması durumlarında, alıcıdan vergi aslının aranmaması için sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmesi yeterliydi.  Yapılan değişiklikle alıcı tarafından beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilip Hazineye ödenmesi durumunda alıcı adına sorumlu sıfatıyla yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmayacağı düzenlemesi yapılmıştır.

Sorumlu sıfatıyla alıcı tarafından tevkif edilerek beyan edilmesi gereken KDV ile ilgili olarak eksik tevkifat yapılması veya tevkifat yapılmaması ve satıcı tarafından da ilgili tutarın beyan edilmesi durumunda tahakkuk eden KDV’nin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması sebepleriyle verginin Hazine’ye intikal etmemesi durumlarında, vergi aslı ile buna bağlı ceza, faiz ve zamların alıcıdan aranacağı da yeni bir düzenleme olarak ilgili tebliğde yer alan değişiklikler arasındadır.

2. Üniversitelere bağışlanmak üzere sosyal hizmet binalarını inşa edenlere yönelik uygulanan istisna ile ilgili değişiklikler

7104 sayılı Kanun ile 13’üncü maddeye eklenen (k) bendi ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere sosyal hizmet binası kapsamında bağışta bulunacak olanlara yapılacak teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştı.

İstisna uygulamasında inşaat ruhsatının alınması ve uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlanan istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin ilgili idare ve kuruluşun onayına sunulacağı belirtilmiştir. Özel bütçeli idareler arasında sayılan üniversitelere bağışlanmak üzere inşa edilecek sosyal hizmet binalarında, çeşitli sebeplerle inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün aranacağı KDV Genel Uygulama Tebliği’ne eklenerek üniversitelere bağışlanacak sosyal hizmet binaları ile ilgili olarak inşaat ruhsatı alınmadan istisnadan yararlanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

3. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklı KDV iadesinin hesaplanması ile ilgili değişiklikler

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde azami iade tutarının belirlenmesinde; yıl içinde talep edilen mahsuben iadelerde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli, izleyen yıl içerisinde talep edilen nakden/mahsuben iadelerde ise iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınmaktadır. Söz konusu kümülatif azami iade tutarı belirlenirken, ay içinde azami iade edilebilir tutarın aşılması önem arz etmemekteydi. Nitekim bu Tebliğ ile ay içi hesaplamalarda da azami iade edilebilir KDV tutarının aşılmaması gerektiği, söz konusu tutarın yalnızca doğrudan yüklenimler sebebiyle aşılabileceği hususu düzenlenmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler Tebliğ’in yayım tarihinde (10 Ekim 2018) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
(huseyin.saltik@tr.ey.com)
(212) 408 51 70 


Sinan Gezen
(sinan.gezen@tr.ey.com)
(212) 408 51 70