No: 103

Tarih: 04/10/2018

Konu:Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 28 Eylül 2018 tarihli borsa rayiçleri.

Özet: Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerekmektedir.

Sirkülerimize ekli tabloda, 28 Eylül 2018 tarihinde Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatları (takas fiyatı) gösterilmektedir.

Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir.

 Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesinde menkul kıymetlerin değerleme ilkeleri yer almaktadır. Söz konusu maddede bilançoya dâhil iktisadi kıymetlerden, hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunların dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Maddenin devamında, borsa rayicinin bulunmaması veya borsa rayicinin muvazaalı biçimde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedelin; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkı dâhil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. Ancak borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibarıyla hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetlerin de alış bedeliyle değerleneceği anılan maddede, ayrıca hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen değerleme ölçülerinden biri olan “borsa rayici”nden ne anlaşılması gerektiği de yine aynı Kanun’un 263. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu hükümler uyarınca gerek geçici vergi dönemleri sonu, gerekse de kurumlar vergisi dönemi sonu itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan ve Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören bono ve tahviller ile kira sertifikalarının borsa rayiçlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bono ve tahviller ile kira sertifikaları için bu rayiçler, değerlemeden önceki son işlem günü olan 28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar olacaktır.

Sirkülerimize ekli tabloda, değerlemeye konu olacak bono ve tahviller ile kira sertifikalarıyla ilgili olarak BİST Borçlanma Araçları Piyasasında, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatlar (takas fiyatı) gösterilmektedir.

İşletmenin aktifine kayıtlı söz konusu menkul kıymetlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında, 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde aşağıdaki tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir:

 

1. Kamu menkul kıymetleri

a. Devlet tahvili ve Hazine bonoları

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRT010420T19

28.09.2018

210,499

TRT020322T17

28.09.2018

74,588

TRT020823T11

28.09.2018

159,924

TRT050220T17

28.09.2018

83,037

TRT060121T16

28.09.2018

196,272

TRT070727T13

28.09.2018

110,648

TRT080323T10

28.09.2018

62,112

TRT080328T15

28.09.2018

78,389

TRT080720T19

28.09.2018

81,439

TRT081123T10

28.09.2018

156,781

TRT100719T18

28.09.2018

92,399

TRT110226T13

28.09.2018

69,893

TRT110320T18

28.09.2018

98,038

TRT110827T16

28.09.2018

70,512

TRT120122T17

28.09.2018

73,879

TRT120325T12

28.09.2018

62,780

TRT120619T17

28.09.2018

85,536

TRT120820T12

28.09.2018

100,667

TRT131119T19

28.09.2018

93,412

TRT140126T11

28.09.2018

126,803

TRT140623T19

28.09.2018

91,393

TRT140922T17

28.09.2018

65,212

TRT141118T19

28.09.2018

101,160

TRT150120T16

28.09.2018

87,722

TRT150519T15

28.09.2018

96,305

TRT170221T12

28.09.2018

77,700

TRT170822T15

28.09.2018

72,567

TRT180123T10

28.09.2018

76,199

TRT180919T18

28.09.2018

79,324

TRT180924T11

28.09.2018

135,402

TRT200219T11

28.09.2018

157,490

TRT200324T13

28.09.2018

73,257

TRT200422T14

28.09.2018

97,537

TRT210721T11

28.09.2018

188,731

TRT220921T18

28.09.2018

73,662

TRT240227T17

28.09.2018

71,050

TRT240724T15

28.09.2018

74,543

TRT270319T13

28.09.2018

93,406

TRT270923T11

28.09.2018

70,179

TRB121218T10

28.09.2018

95,347

TRB141118T19

28.09.2018

96,870

 

b. Kira sertifikaları

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRD100822T10

28.09.2018

90,801

TRD120220T16

28.09.2018

97,088

TRD130219T18

28.09.2018

100,246

TRD211118T18

28.09.2018

102,790

TRD230920T24

28.09.2018

100,677


2. Özel sektör menkul kıymetleri

a. Özel sektör kira sertifikaları

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRDABVKK1819

28.09.2018

102,411

TRDBRKTA1824

28.09.2018

100,658

TRDHVKAA1831

28.09.2018

100,666

TRDKTLM22014

28.09.2018

104,025

TRDKTLME1815

28.09.2018

103,658

TRDKTLME1914

28.09.2018

105,514

TRDKTVKA1819

28.09.2018

101,567

TRDKTVKA1835

28.09.2018

100,504

TRDKTVKA1843

28.09.2018

100,441

TRDKTVKE1815

28.09.2018

103,985

TRDNVKAK1815

28.09.2018

102,322

TRDTFVK31919

28.09.2018

100,270

TRDTFVKA1816

28.09.2018

101,101

TRDTFVKA1824

28.09.2018

100,785

TRDTFVKA1832

28.09.2018

100,285

TRDTFVKE1812

28.09.2018

105,213

TRDTFVKE1820

28.09.2018

102,631

TRDZKVKA1829

28.09.2018

101,170

TRDZKVKA1837

28.09.2018

100,559


b. Finansman bonosu

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRFAKYBK1814

28.09.2018

95,600

TRFALNFK1838

28.09.2018

97,500

TRFBOLU11916

28.09.2018

92,994

TRFFFKR11913

28.09.2018

91,699

TRFFFKRA1816

28.09.2018

94,357

TRFGRANK1823

28.09.2018

97,088

TRFTERA11918

28.09.2018

93,921


c. Özel sektör tahvili

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRSAREN42018

28.09.2018

104,955

TRSARENK1911

28.09.2018

103,444

TRSCLKM31910

28.09.2018

98,548

TRSDOGH31910

28.09.2018

96,953

TRSGLMD12015

28.09.2018

105,227

TRSKFTF61917

28.09.2018

96,767

TRSKOTNE1814

28.09.2018

103,921

TRSRNSH22023

28.09.2018

103,226

TRSTISB31916

28.09.2018

90,116

TRSVERA52010

28.09.2018

103,711

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 52 23