No: 93

Tarih: 05/09/2018

Konu:Gecikme zammı oranı aylık % 2 olarak belirlendi.

Özet: 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık % 2 olarak belirlenmiştir.

İlgili Karar 5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu oran değişikliği neticesinde; Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında hesaplanan gecikme faizi ile aynı Kanun’un 371. maddesi kapsamında hesaplanan pişmanlık zammı oranları da, 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık    % 2 olarak uygulanacaktır.

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunacağı hükmü yer almaktadır. Maddede ayrıca bu oranın % 10’una kadar indirilebilmesi veya 2 katına kadar artırılabilmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Bu yetki Cumhurbaşkanı tarafından 5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Karar ile kullanılmış ve gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, yayım tarihinden itibaren aylık % 2 olarak belirlenmiştir.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının 6183 Sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca günlük olarak hesaplanması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde özel ödeme zamanları açıklanmıştır. Maddenin 3. fıkrasında gecikme faizinin hesaplanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Sözü geçen fıkra uyarınca gecikme faizinin gecikme zammı oranında hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, VUK 112. madde kapsamında hesaplanacak olan gecikme faizinin oranı da 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık % 2’ye çıkmış olmaktadır. Ancak gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmayacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde ise pişmanlık müessesesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. Maddede sayılan şartlarla pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellef hakkında vergi ziyaı cezası kesilmemektedir.

Maddenin 1. fıkrasının 5. bendinde mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte ödeneceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, VUK 371. madde kapsamında hesaplanacak olan pişmanlık zammının oranı da 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık % 2’ye çıkmış olmaktadır.

6183 Sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamında çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları ve son olarak 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen, son 10 yıl içerisinde uygulanan gecikme zammı oranlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. Bu oranlar belirtilen dönemler için gecikme faizi ve pişmanlık zammı hesaplamalarında da kullanılmaktadır.

Uygulandığı dönem

Aylık oran

21.04.2006 - 18.11.2009

% 2,50

19.11.2009 - 18.10.2010

% 1,95

19.10.2010 - 04.09.2018

% 1,40

05.09.2018 tarihinden itibaren

% 2,00

 

Saygılarımızla.
K
uzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79