No: 76

Tarih: 13/06/2018

Konu:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında Kurumlar Vergisi Tebliği’ne eklenen açıklamalar.


Özet: 12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 16 seri numaralı Tebliğ ile 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

6676 sayılı Kanun’la tasarım faaliyetlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen istisna faaliyetler kapsamına alınması nedeniyle 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili açıklama yapılan bölümlerinde ilgili yerlere “tasarım”, “tasarım faaliyeti” ibareleri eklenmiş ve “tasarım faaliyeti” ibaresinin tanımına yer verilmiştir.

Ayrıca 4691 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesine 7033 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle eklenen ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetki sonucu yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili açıklama ve örnek uygulama da Tebliğ’e eklenmiştir.


12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 16 seri numaralı Tebliğ ile 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne, 6676 sayılı Kanun’un 14. maddesi ve 7033 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin bazı ilaveler ve ek açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu açıklamaların ana hatlarına ve Tebliğ’e eklenen örnek uygulamaya aşağıda yer verilmiştir.

1. Tasarım faaliyetlerinin 4691 sayılı Kanun kapsamına alınmasına ilişkin açıklamalar

6676 sayılı Kanun’la tasarım faaliyetlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen istisna faaliyetler kapsamına alınması neticesinde; 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili açıklama yapılan bölümlerinde ilgili yerlere “tasarım”, “tasarım faaliyeti” ibareleri eklenmiş ve “tasarım faaliyeti” ibaresinin tanımına yer verilmiştir.

2. 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili açıklamalar ve örnek uygulama

4691 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesine 7033 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle eklenen ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetki sonucu yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili açıklama ve örnek uygulama Tebliğ’e eklenmiştir.

Hatırlanacağı üzere söz konusu Karar’a göre; bölgede faaliyet gösteren ve 4691 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, söz konusu gayrimaddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu istisna kazancın hesaplanmasında, faaliyet kapsamında katlanılan “Nitelikli Harcamaların toplam harcama içindeki oranı dikkate alınacak, toplam kazancın bu orana isabet eden kısmı istisnadan faydalanabilecektir.

Anılan Karar hükümlerine ilişkin detaylı açıklamalarımıza 20.10.2017 tarih ve 113 numaralı sirkülerimizde yer verilmişti. Kazancın istisnadan yararlanacak kısmının tespitine ilişkin tebliğde yapılan bazı açıklama ve belirlemeler şunlardır.

Nitelikli harcamalar

Her bir projeyle ilgili yapılacak bu hesaplamada dikkate alınacak nitelikli harcamalar, gayrimaddi hakkın elde edilebilmesi için mükellefin kendisi tarafından yapılan ve gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı harcamalar ile ilişkisiz kişilerden sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan fayda ve hizmet bedellerinin toplamıdır. Bu harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi tutulması gerekenler de gerçekleştirildikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla bu hesaplamada dikkate alınacaktır.

Mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur. Dolayısıyla, faiz gibi finansman giderleri ve binalara ilişkin amortismanlar, kiralar, ısıtma, aydınlatma, su, temizlik, güvenlik, bakım, onarım, vergi, resim ve harçlar ile genel yönetim giderlerinden verilen paylar gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar- Ge faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan harcamalar hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

İstisnanın uygulanacağı kazanç kısmının tespitinde, gayrimaddi hak satın alma bedelleri (lisans ve benzeri bedeller dahil) ve ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri toplam harcama tutarına dahil edilirken, nitelikli harcamalar tutarına dahil edilmez. Ancak, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar, yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri nitelikli harcamalar tutarına dahil edilebilir.

16 seri numaralı kurumlar vergisi genel tebliğinde konuya ilişkin verilen sayısal örnek uygulamaya aşağıda yer verilmektedir.

Örnek

(A) Ltd. Şti. 22/11/2017 tarihinde teknoloji geliştirme bölgesinde başlattığı Ar-Ge projesi çerçevesinde, kendisi tarafından yapılan ve gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı 105.000 TL harcama gerçekleştirmiştir. Ayrıca, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan, bina kirası ve kredi faizine yönelik 30.000 TL gidere katlanmış, projede kullanacağı bir gayrimaddi hakkı 35.000 TL bedelle satın almış ve ayrıca yurt dışı ilişkili kişiden 10.000 TL tutarında mühendislik hizmeti sağlamıştır.

Şirket bu projesini tamamlayarak ilgili mevzuat çerçevesinde patent aldıktan sonra projeye ilişkin gayrimaddi hakkını satmış ve bu satıştan 1.000.000 TL kazanç elde etmiştir.

Bu durumda, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan 30.000 TL harcama, gayrimaddi hakkın satışından doğan kazancın istisna uygulanacak kısmına ilişkin hesaplamada nitelikli harcamalar ile toplam harcamalara dahil edilmeyecektir. Ayrıca bu hesaplamada, şirketin satın aldığı gayrimaddi hakkın maliyet bedeli ile yurt dışı ilişkili kişiden sağlanan fayda ve hizmet tutarı toplam harcamaya dahil edilecek; nitelikli harcama tutarına ise dahil edilmeyecektir.

Buna göre;

– Nitelikli harcama     = 105.000 TL

– Toplam harcama     = 105.000 TL + 35.000 TL + 10.000 TL

                                  = 150.000 TL

– İstisna oranı            = Nitelikli harcama / Toplam harcama

                                  = 105.000 TL / 150.000 TL

                                  = %70

Bu durumda, bu projeyle ilgili gayrimaddi hakkın satışından elde edilen kazancın %70’lik kısmı olan (1.000.000. – TL x %70=) 700.000. – TL için istisna uygulanacaktır.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen %30 artırım oranının uygulanması durumunda, istisna oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

– Nitelikli harcama            = 105.000 TL

– %30 artırımlı tutar          = 105.000 TL + (105.000 TL x %30)

                                          = 136.500 TL

– Toplam harcama             = 150.000 TL

– İstisna oranı                   = Nitelikli harcama / Toplam harcama

                                          = 136.500 TL / 150.000 TL

                                          = %91

Bu durumda, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında nitelikli harcama tutarının %30 oranında artırılarak dikkate alınması sonucunda, mükellefin bu projesiyle ilgili gayrimaddi hakkının satışından elde ettiği kazancın %91’lik kısmı olan (1.000.000 TL x %91=) 910.000. – TL için istisnadan yararlanılabilecektir.

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20

Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 53 20