No: 75

Tarih: 13/06/2018

Konu:16 yaşından büyük aracını hurdaya çıkaranlar için uygulanan ÖTV indiriminin usul ve esasları belirlendi.

Özet: 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde; 27 Mart 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, kayıt ve tescili silinerek, ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasındakilerde motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’yi aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmının terkin edileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

 

11 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ”le, söz konusu maddede düzenlenen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğ 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2019 tarihine kadar, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı terkin edilir.”

hükmü yer almaktaydı.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 2018/11750 sayılı Karar 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar ile diğer araç cinsleri (8701.20, 87.02, 87.04 G.T.İ.P.) için terkin edilecek ÖTV tutarları belirlenmişti.

Söz konusu Karar’a ilişkin açıklamalarımız 21 Mayıs 2018 tarihli ve 060 numaralı sirkülerimizle dikkatinize sunulmuştu.

Bu kez 11 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ”le, söz konusu maddede düzenlenen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yayım tarihinde (11 Haziran 2018) yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ve Tebliğ eklerine ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79