No: 74

Tarih: 11/06/2018

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/2) ile Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/2 numaralı Tebliğ ile 2012/1 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

2012/1 No’lu Tebliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

 • Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,
 • Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
 • Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,
 • Kullanım kılavuzu: E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş ve işlemin kullanıcılar tarafından nasıl gerçekleştirileceğini tanımlayan ve Bakanlık internet sayfasında yer alan dokümanı.

Aynı Tebliğ’in, “Müracaat” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına “şubeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir. Söz konusu ibarenin eklenmesi ile birlikte teşvik belgesi düzenlenmesi için elektronik ortamda müracaat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Tebliğ’in 5’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir.”

Söz konusu Tebliğin 6 ncı maddesinin “Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler” başlığı, “Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler” şeklinde değiştirilmiştir. Madde kapsamında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.
  • Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge.
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
  • 25/11/2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
  • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.
  • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
  • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
 • Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmaz. Kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir.
 • E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşılabilir.

Aynı Tebliğ’in 7’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış olup, yine ilgili maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “yatırım bilgi formunda yer alan ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Tebliğ’in 16’ncı maddesinin başlığı “İthal ve yerli makine ve teçhizat listesine ilişkin işlemler ile diğer harcamaların E-TUYS’a girilmesi” şeklinde değiştirilmiş olup, maddede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekir.
 • Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.
 • İthal ve yerli makine ve teçhizat alımları dışında kalan yatırım dönemine ait her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.), gerçekleşmesini müteakip kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilir.

2012/1 sayılı Tebliğ’in 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesini düzenleyen merci” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesini düzenleyen mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde ve “İlgili mercii” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 • Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.

Aynı Tebliğ’in 18’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesinin düzenlendiği mercie” ibaresi ve 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesi müracaatını değerlendiren mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yatırım bilgi formuna” ibaresi “bilgilere” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı fıkrada yer alan “Değişikliğin ilgili yerel birim tarafından yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün uygun görüşünün alınması gerekir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Tebliğ’in 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “ilgili mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve 11. fıkrasında yer alan “veya ilgili mercie” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2018/2 sayılı Tebliğ’in 11’inci maddesi ile, 2012/1 sayılı Tebliğ’in 23’üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri yapılmak üzere, ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir.
 • Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.
 • Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.
 • Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Tamamlama ekspertizi için görevlendirilen merciler tarafından yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

Aynı Tebliğ’in 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yerel birimler” ibaresi “Kalkınma Ajansları” şeklinde değiştirilmiş ve “bankalar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “yerel birimler ile görev verilen diğer kuruluşların” ibaresi “görev verilen kuruluşların” şeklinde değiştirilmiştir.

2012/1 sayılı Tebliğe, “E-TUYS uygulaması kapsamı” başlıklı aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ’den önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Aynı Tebliğ’in, aşağıda isimlerine yer verilen EK-1, EK-3, EK-4, EK-6 numaralı ekleri ve EK-5’inin aşağıda detaylarına yer verilen (1), (2), (3), (4), (7), (12) ve (14) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 • EK-1: Teşvik Belgesi Müracaat Formları
 • EK-3: Teşvik Belgesi Müracaatlarını Değerlendirecek Yerel Birimler
 • EK-4: Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör Konuları
 • EK-6: Yatırım Takip Formu
 • EK-5:
  • 1) Yatırım teşvik belgesi aslı,
  • 2) İthal makine ve teçhizat listesi aslı,
  • 3) Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,
  • 4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,
  • 7) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
  • 12) Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)
  • 14) Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

Tebliğ, 2 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20


Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34