No: 71

Tarih: 01/06/2018

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de (Tebliğ No:2018/1); finansal kiralama, yatırımın devri, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu konularında güncellemeler yapılmıştır.

1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 numaralı Tebliğ ile 2012/1 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

2012/1 numaralı Tebliğ’in 20. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu” ifadesi, “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in 21. maddesinde yapılan değişiklikle, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devrinin, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görüleceği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğ’in EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası “Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı: (Kararın 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır)” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ değişikliği ile 2012/1 numaralı Tebliğ’in tamamlama vizesi için istenecek belgeler başlıklı EK-5’ine, “Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu raporun taslağı aşağıda yer almakta olup, bu durumda yine anılan EK-5’te yer alan belgelerden;

  • Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren EK-6’daki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,
  • Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
  • Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler,
  • Teşvik kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor,
  • Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri,
  • Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 1 Haziran 2018 tarihinden yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20


Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34