No: 49

Tarih: 02/05/2018

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da (Karar No: 2018/11651), Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yer alan asgari 7.500 yatak kapasitesine sahip turizm yatırımları için; 5. bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu Karar’da belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere bu Karar’da belirtilen desteklerin uygulanabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın, Ek-4 sayılı “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin 12 numaralı sırası değiştirilmiştir.

Karar yayım tarihinde (28 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.


28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a bir geçici madde eklenmiştir.

Söz konusu değişiklikle birlikte, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının aşağıda belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabileceği belirtilmiştir.

  • Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçemez.
  • Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde 55, vergi indirimi oranı yüzde 90 ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı yüzde 100 olarak uygulanır.
  • Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.
  • Sabit yatırım tutarı 100 milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesine imkan tanınmış olup, söz konusu Karar kapsamında yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecek olup, yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olarak belirlenmiş ve mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmayacağı ve söz konusu geçici madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31.12.2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler 5. bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine söz konusu Karar ile birlikte, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın, Ek-4 sayılı “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin 12 numaralı sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"12- Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve yüzme havuzu yatırımları."

Yukarıda yer verilen mevzuat 2018/11651sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayım tarihi olan 28 Nisan 2018’de yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 52 30