No: 34

Tarih: 15/03/2018

Konu:

Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili BKK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Özet: 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2018/11201 sayılı “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de, cazibe merkezleri programına müracaat ve program kapsamında enerji desteğinden yararlanabilmenin usul ve esasları belirlenmiştir.


15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2018/11201 sayılı “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Programa müracaat ve uygulama

Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Yatırım Teşvik Mevzuatı) yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Tamamlama vizesi ve diğer uygulamalar için de yine anılan tebliğde yer verilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat gerekmekte olup, veri merkezi yatırımları için ayrıca ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 ya da üstü standardı tevsik eden belge aranacaktır.

Enerji desteği, şartları, müracaat ve uygulama

2018/11201 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda enerji desteğinin tanımı yapılmış olup, cazibe merkezleri programı değerlendirme komitesi tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami   % 30’unun üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirası tutarına kadarlık kısmının Bakanlık tarafından karşılanmasına imkan getirilmiştir.

Karar kapsamında enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması,  gerekmekte olup, enerji desteği teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanacaktır.

Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için yatırımcıların, aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle yatırımın bulunduğu ilde kurulmuş olan Enerji Desteği Komisyonu’na başvurması gerekmektedir:

  • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış dilekçe,
  • Tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesinin sureti,
  • Tebliğ'in 1 numaralı ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,
  • Tebliğ'in 2 numaralı ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanmış beyan ve taahhüt,
  • Teşvik belgesi kapsamı yatırımın bulunduğu tesise ait geçerli kapasite raporu (kapasite raporu düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ya da ilgili kurumlar tarafından düzenlenen ekspertiz raporu),
  • İlgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış firma unvanı, işyeri adresi, elektrik abone numarası ve sayaç numarasını belirtir belge,
  • Firmanın vergi dairesi adı, vergi numarası, hesabının bulunduğu banka ve IBAN,
  • Bakanlıkça gerek görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

Ödemesi fatura döneminde peşin olarak yapılmış elektrik faturası ve ödeme belgelerinin her bir dönemde Komisyona ibraz edilmesi, çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin uygulama süresince yapılacak tüm destek başvurularında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aynı firmanın farklı altyapılarda birden fazla teşvik belgeli tesisinin bulunması halinde, her bir tesis için ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekecektir.

Diğer hususlar

Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarları, Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda yatırımcının; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması (yapılandırmasının bozulmamış olması) ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması durumunda genel bütçeden ayrılan kaynaktan yatırımcıların banka hesaplarına aktarılır.

Yukarıdaki Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinden yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20


Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34