No: 32

Tarih: 28/02/2018

Konu:27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.

Özet: 27 Şubat 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı ile KDV, ÖTV ve Vergi Usul Kanunlarında yapılması öngörülen değişikliklerin bazıları aşağıda özetlenmiştir:

- Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde aradaki farkın iade edilmeyeceğine ilişkin hüküm kaldırılmaktadır. Bunun yerine her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği düzenlenmektedir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade edilebilmesi imkanı getirilmektedir. Yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmakladır. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Grup şirketlerine aralarında en az % 50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak şartıyla KDV açısından grup mükellefiyeti tesis edilebilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. Yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimlerin KDV kanunu açısından ihracat teslimi kapsamına alınması öngörülmektedir. Ayrıca ÖTV Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslimi de ÖTV istisnası kapsamına alınmaktadır. Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir.

- Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ile hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntıları kısmi istisna kapsamına alınmaktadır. Yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir.

- Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları da KDV istisnası kapsamına alınmaktadır. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmektedir. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından bu süre 2 ay daha uzatılabilecektir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Maliye Bakanlığına; serbest muhasebeci mali müşavirlere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükellefler ile sınırlı olarak Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirilmesi ve uygulamaya ilişkin usul esasları belirleme yetkisi verilmektedir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.27 Şubat 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı ile başta Katma Değer Vergisi Kanunu olmak üzere bazı kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Bu sirkülerimizde “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kapsamında KDV, ÖTV ve Vergi Usul Kanunlarında yapılması planlanan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Ayrıca söz konusu Kanun Tasarısı ve gerekçesine ulaşmak için tıklayınız...

1. Devreden KDV’nin iadesi (Tasarı md. 8)

KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi”ni düzenleyen 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle;

 • Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde aradaki farkın iade edilmeyeceğine ilişkin hüküm kaldırılmaktadır. Bunun yerine her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği düzenlemesi getirilmektedir.
 • Eklenmesi öngörülen (5) numaralı fıkrayla; katma değer vergisi iadesini inceleme yoluyla veya sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek yöntemlerde yapma hususunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

Bu hükümler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. İndirimli orana tabi işlemlerde sonradan ortaya çıkan giderler ve iskontolar (Tasarı md. 8)

KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade edilebilmesi imkanı getirilmektedir.

Yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Vergi indiriminde takvim yılı uygulaması (Tasarı md. 8)

KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi”ni düzenleyen 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmakladır.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4. Değersiz alacaklara ilişkin KDV (Tasarı md. 8)

KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik uyarınca; Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir.

Düzenleme 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5. Grup katma değer vergisi mükellefiyeti (Tasarı md. 2 ve 13)

KDV Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. maddesine eklenen fıkra hükmüyle; grup şirketlerine aralarında en az % 50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak şartıyla katma değer vergisi açısından grup mükellefiyeti tesis edilebilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir.

Grup katma değer vergisi mükellefiyetinde verginin ödenmesinden gruba dahil olanların tamamı müteselsilen sorumlu olmakla birlikte, nezdinde grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilenler olası tarhiyatların muhatabı olacaktır.

Düzenleme Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

6. Arsa karşılığı inşaat işlerinde teslim (Tasarı md. 1)

KDV Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2. maddesinde yapılan değişiklikle; arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine müteahhide kalacak konut veya işyerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu düzenleme yayım tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

7. Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellef (Tasarı md. 2)

KDV Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. maddesine eklenen bent uyarınca, müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenler (icra daireleri, mahkeme satış memurlukları vb.) katma değer vergisi mükellefi olarak sayılmıştır.

Söz konusu düzenleme Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

8. Fazla ve yersiz ödenen KDV (Tasarı md. 2)

KDV Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikle; fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesinin ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu; idare tarafından yapılacak iadenin de fazla veya yersiz hesaplanan verginin ilgili tahsil dairesine ödenen kısmı ile sınırlı olacağı konularında düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Düzenleme Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

9. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde KDV ve ÖTV istisnası (Tasarı md. 3, 20)

KDV Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12. maddesine eklenen düzenlemeyle; Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat teslimi kapsamına alınması öngörülmektedir.

Ayrıca ÖTV Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı 5. maddesinde yapılan değişiklikle; Kanun’a ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına tesliminin ÖTV’den istisna edilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan ihraç edilen veya söz konusu gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.

Bu düzenlemeler, Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir.

10. Kısmi istisnadan tam istisna kapsamına alınan hizmetler (Tasarı md. 4)

KDV Kanunu’nun 17/4 (o) bendinde yer alan ve kısmi istisna mahiyetinde olan gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmıştır. Böylelikle bu hizmetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesi mümkün hale gelmiştir.

Bu düzenleme, Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir.

11. Kısmi istisna kapsamına alınan işlem ve teslimler (Tasarı md. 5)

KDV Kanunu’nun 17/4 (c) bendine, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin kısmi istisna kapsamına alındığına ilişkin hüküm eklenmektedir. Ayrıca aynı maddenin (g) bendinde değişiklik yapılarak, hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntılarının teslimi de kısmi istisna kapsamına alınmaktadır.

Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir.

12. İndirilemeyecek KDV hükmünde yapılan değişiklikler (Tasarı Md. 9)

KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda yer verilen mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin KDV indirimine imkan tanınmıştır.

a. Kanun’un 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan;

- Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,

- Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz verilen yurt hizmetleri,

- Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,

- Kanun’un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,

- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

b. Kanun’un 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan;

- Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, Kanun’un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,

c. Kanun’un 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan;

- Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,

d. Kanun’un 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan

- Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri.

Yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

e. Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilmesine imkan tanınmıştır.

f. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeni ile satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilmesine imkan tanınmaktadır.

Bu hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

13. İstisna edilmiş işlemlerde indirim (Tasarı md. 10)

KDV Kanunu’nun 32. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen düzenlemeyle; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartı getirilmektedir. Bu düzenleme ile KDV iadesinin talep edilebileceği süre Kanun’da açıkça belirlenmiş olmaktadır.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

14. KDV iade uygulamasında yetki (Tasarı md. 11)

KDV Kanunu’nun “Yetki” başlıklı 36. maddesine eklenen düzenlemeyle; süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Vergisel uyum düzeyi yüksek olan mükelleflerin katma değer vergisi iade işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlem maliyetlerinin azaltılması ve vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin daha detaylı kontrol edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

Bu hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

15. Hasılat esaslı vergilendirme (Tasarı md. 12)

KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Madde ile küçük ölçekli mükellefiyetlerle ilgili “hasılat esaslı vergileme” müessesesi ihdas edilmiştir. Düzenlemeye göre; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek mükellef grupları dilerlerse, hasılatlarının belirli bir oranını, indirim KDV tutarını dikkate almadan beyan ederek ödeyebileceklerdir. Uygulanacak KDV oranı, en yüksek oranı geçmemek şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

Bu düzenleme ile küçük ölçekli mükelleflerle ilgili işlemler basitleştirilerek sisteme uymalarının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Bu usulü seçen mükelleflerin mal veya hizmet alımları sırasında ödedikleri vergiler gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergileri gelir olarak dikkate alınacaktır. Bu usulü seçen mükellefler iki yılı geçmedikçe bu usulden dönmeyeceklerdir.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

16. KDV iadesindeki gecikmelerde faiz uygulaması (Tasarı md. 15)

KDV Kanunu’nun mülga 60. maddesi “İade süresi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Buna göre iadesi gereken verginin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara, üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için tecil faizi oranında faiz hesaplanacaktır. Bu faiz iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenecektir.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

17. Oyun yazılımlarına KDV istisnası (Tasarı md. 16)

KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesinde yapılan değişiklikle; teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları da KDV istisnası kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca, söz konusu madde kapsamında katma değer vergisinden istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmaktadır.

Bu düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

18. 31.12.2018 tarihi itibarıyla devreden KDV (Tasarı md. 17)

KDV Kanunu’na eklenen geçici 39. maddeyle;

 • 31.12.2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ayrı bir hesapta izleneceği,
 • 01.01.2019 tarihinden itibaren ödenecek katma değer vergisi ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin, 31.12.2018 tarihli devreden katma değer vergisi tutarından, ödenecek katma değer vergisini veya iade talep edilen tutarı mahsup edebileceği

düzenlenmektedir.

Ancak, maddeyle Maliye Bakanlığı’na 31.12.2018 tarihi itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisini bütçe kaynakları ve söz konusu katma değer vergisinin kaynağına göre;

- Kısmen ya da tamamen iade etmeye,

- Vergi dairesine olan borçlara mahsup ettirmeye,

- Gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye,

- İadeyi vergi incelemesi ya da sektörlere göre belirlenecek yöntemlerle yapmaya,

yetki verilmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında ise Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde belirlenecek usul ve esaslar dahilinde iade hakkı verilen ancak bu hakkını kullanmayarak iade talep etmeyen mükelleflerin, söz konusu tutarları hiçbir suretle indirim ve iade konusu yapamayacakları, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.

Bu düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

19. KDV iadelerinde inceleme süresi (Tasarı md. 18)

Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından bu süre 2 ay daha uzatılabilecektir.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

20. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iade raporu düzenleme yetkisi (Tasarı md. 19)

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na eklenen 8/A maddesiyle Maliye Bakanlığına; serbest muhasebeci mali müşavirlere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükellefler ile sınırlı olarak Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirilmesi ve uygulamaya ilişkin usul esasları belirleme yetkisi verilmektedir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

21. Diğer düzenlemeler

 1. Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (g) alt bendinde sayılanların talebi üzerine en az % 50 oranında ortağı olduğu iktisadi işletmeler için iktisadi işletmelerden birisi adına katma değer vergisi açısından grup mükellefiyeti tesis edilebilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. Düzenleme yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. (Tasarı md. 2)

Sözü geçen (g) bendinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler yer almaktadır.

 1. Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. (Konaklama, ulaşım, yemek gibi diğer her türlü teslim ve hizmetler hariç.) (Tasarı md. 4)
 2. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmaktadır. (Tasarı md. 4)
 1. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerimde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. (İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içerisinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması halinde zamanında alınmayan vergi alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanmak uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.) (Tasarı md. 4)
 1. İkinci el kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların teslimi özel matrah uygulaması kapsamına alınmaktadır. Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir. (Tasarı md. 6)
 1. Arsa karşılığı inşaat işlerinde teslime konu olan arsa payı ile konut veya işyerlerinin bedelinin tespitinde müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarlarının esas alınacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Kanun’un yayım tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. (Tasarı md. 7)
 1. Maliye Bakanlığı’na, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. (Tasarı md 14)

Bu bölümde (21. Diğer düzenlemeler) yer alan ve Tasarı’nın 4. maddesiyle getirilen hükümler ise Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70

Özlem Kudun
ozlem.kudun@tr.ey.com
(212) 408 51 70