No: 28

Tarih: 22/02/2018

Konu:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile teknoloji geliştirme bölgesi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

- Proje bitirme belgesinin tanımında değişiklik yapılmış olup, aynı madde ile söz konusu Yönetmelik’e “Proje kabul belgesi” ve “Temel Bilimler” tanımları eklenmiştir.

- “Proje kabul belgesi düzenlenmesi” yönetici şirketin görev ve sorumlulukları kapsamına alınmış olup, “Proje bitirme belgesi düzenlenmesi” sorumluluğu ise eklenmiş olan alt bentlerle ilave şartlara bağlanmıştır.

- Yönetmelik’in 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Temel Bilimler tanımı ile altıncı bölümüne eklenen “Temel Bilimler Desteği” ibaresiyle ilgili Uygulama Yönetmeliği’ne temel bilim desteği dahil edilmiş olup, söz konusu desteğe ilişkin ilgili Yönetmelik’in 35. maddesine eklenen 35/A maddesiyle “Temel Bilimler Desteği” bazı şartlara bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler Yönetmelik’in yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik’te yapılan değişiklere yönelik açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Proje bitirme belgesi tanımındaki değişiklik

10.08.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “Proje Bitirme Belgesi” tanımına ekleme yapılmış olup, proje bitirme belgesinin Genel Müdürlük tarafından da elektronik ortamda onaylanması şartı getirilmiştir.

2. Proje kabul belgesi ve temel bilimler tanımının eklenmesi

“Proje kabul belgesi” ve “Temel Bilimler” tanımları ilgili Yönetmelik’in 3. maddesine eklenmiş olup, söz konusu tanımlara aşağıdaki şekilde yer verilmiştir:

“rr) Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,”

“ss) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını,”

ifade eder.

3. “Proje kabul belgesinin düzenlenmesi” hususunun yönetici şirketin görev ve sorumlulukları kapsamına alınması ve “Proje bitirme belgesinin düzenlenmesi” hususunun ilave şartlara bağlanması

Söz konusu Yönetmelik’in “Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 14. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan açıklamaya “yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek” ibaresi eklenmiş olup, yönetici şirketin, proje değerlendirmesinde göz önünde bulunduracağı kriterler artırılmış ve değerlendirme neticesinde “proje kabul belgesi”nin düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, söz konusu Yönetmelik’in, bölgede yer alan girişimcilere yönelik maddeleri içeren (k) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen proje bitirme belgesinin düzenlenmesine yönelik hususlar ilgili maddenin (g) bendinde yer verilmiş olan kriterlere bağlanmış olup, söz konusu proje bitirme belgesinin düzenlenmesine yönelik ise aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir. 6 numaralı alt bende eklenen ilgili alt bentlerindeki açıklamalar çerçevesinde;

 • Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeler için elektronik ortamda başvuruda bulunur.
 • Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.
 • Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
 • Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

Ayrıca, (k) bendine eklenen 7 numaralı alt bent ile girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş proje kabul belgesi düzenlenmesi şartı da getirilmiştir.

4. Temel bilim mezunu personel için sağlanan ilave desteğin Uygulama Yönetmeliği’ne eklenmesi

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere göre; temel bilimler alanında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı açıklanmıştı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin ilgili destek “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”ne de eklenmiş olup, aşağıdaki şartlara bağlanmıştır.

Söz konusu şartlara göre;

 • Her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onu ile sınırlandırılmıştır. (Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.)
 • Söz konusu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeli için de uygulanacaktır.
 • İstihdam edilecek personelin 01.07.2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez işe girmiş olması gerekmektedir.
 • Yönetici Şirketler, istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.
 • İşletmeler taleplerini öncelikle Bölge yönetici şirketine bildirir, yönetici şirketin talebin uygunluğunu değerlendirmesinin akabinde uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlıkça uygun bulunması halinde ise Bakanlık başvuruyu onaylar.
 • Desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta primi gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.
 • Destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20

Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 59 56