No: 21

Tarih: 02/02/2018

Konu:KDV Genel Uygulama Tebliği’nin; inşaat işlerinde KDV iadesi, roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

Özet: 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Buna göre,
 
  • Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar kapsamına alınmıştır.
  • Tebliğ’in “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” başlıklı bölümü ile bu bölümün devamında yer alan “Kapsam” ve “İstisnanın Beyanı” başlıklı bölümlerde değişiklik yapılmıştır.
  • Roaming istisnasının uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

 I. 7061 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar

A. İmalat sanayine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi 

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen ve 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren geçici 37. madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ise izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadesi hakkı getirilmişti.

7061 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, imalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılı için geçerli olan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2018 yılında da devam etmesi sağlanmıştı.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu hükmün 2018 yılında uygulanmasına ilişkin olarak 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II/E-7.1 Kapsam” bölümüne aşağıdaki ifadeler eklenmiştir:

“- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2018-30/6/2019),

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2018-31/12/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2019-31/12/2019),

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2019-31/12/2019)”

Aynı hüküm kapsamında KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II/E-7.1 İstisnanın beyanı” bölümüne aşağıdaki ifadeler eklenmiştir:

“- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2018-30/6/2019),

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2018-31/12/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2019-31/12/2019),

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen yıl içinde (1/1/2019-31/12/2019)”

B. Roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin yansıtılması faaliyetlerinde KDV istisnası

7061 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle, uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetleri KDV istisnası kapsamına alınmıştı.

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

“3065 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere eklenen (ç) bendi ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna tutulmuştur.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren yurt dışında mobil telefon kullanımlarına ilişkin olarak yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından Türkiye’de yerleşik GSM operatörüne verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna olup, bu hizmetler nedeniyle Türkiye’de yerleşik GSM operatörü sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunmayacaktır.

Ayrıca, bu hizmetlerin GSM operatörleri tarafından müşterilerine yansıtılması da KDV’den istisna olduğundan, GSM operatörleri tarafından müşterilerine düzenlenecek faturalarda yurt dışındaki kullanımlara ilişkin yansıtılan roaming bedelleri KDV matrahına dahil edilmez.”

II. Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır. Bunlar; “KDV mükellefleri” ve “Belirlenmiş alıcılar”dır.

31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile “Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,” satırından sonra gelmek üzere “Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar” satırı eklenmek suretiyle Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, kısmi tevkifat uygulayacak “Belirlenmiş alıcılar” kapsamına dahil edilmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70

Özlem Kudun
ozlem.kudun@tr.ey.com
(212) 408 51 70