No: 19

Tarih: 01/02/2018

Konu:Özel hesap dönemine tabi mükellefler yüklendikleri KDV’yi kendi özel hesap dönemlerine göre indirim konusu yapabilecekler.

Özet: Bilindiği üzere,  gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükellefleri yüklendikleri KDV’yi vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu kendi özel hesap dönemleri içerisinde değil, takvim yılı esasına göre (1 Ocak – 31 Aralık) indirim konusu yapabiliyorlardı.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri Numaralı Tebliğ ile gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkün kılınmıştır.

T
ebliğin söz konusu düzenlemesi 31 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 29/3 maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükmü yer almaktadır.

İndirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kullanılabileceği esası, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükellefleri için birtakım zorluklara sebep olabiliyordu.

Zira özel hesap dönemine tabi olan KDV mükellefleri indirim hakkını kendi özel hesap dönemlerine bağlı olarak değil, takvim yılı esasına göre (1 Ocak – 31 Aralık) kullanabiliyorlardı. Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşıldıktan sonra yaptıkları giderlere ilişkin yüklendikleri KDV’yi, söz konusu giderleri gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabilmelerine rağmen, indirim konusu yapamıyorlardı.

Bu sorun 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nin 10. maddesi ile aşağıdaki paragrafın KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/C-5.6.) kısmına eklenmesiyle çözülmüştür:

“Vergi Usul Kanunu’nun 174. maddesinde ‘Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.’ hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkündür.”

Böylelikle gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkün kılınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri Numaralı Tebliğ’in bu hükmü 31 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70

Özlem Kudun
ozlem.kudun@tr.ey.com
(212) 408 51 70