No: 17

Tarih: 31/01/2018

Konu:Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, borçlulardan aldıkları iştirak hissesi ve taşınmazların tesliminde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Özet: 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle;

  • Bankalara borçlu olanların ve bu borçlara kefil olanların borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnasının kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine aynı amaçla yapılacak devir ve teslimleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş,
  • Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin bu amaçla aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimleri KDV istisnası kapsamına dahil edilmişti.

Bu yasal değişikliğin uygulanmasına ilişkin olarak 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nin 7. maddesinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

  • Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamındadır.
  • Söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmaz.

Tebliğ’in 7. maddesi 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Kanun’un 42. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasının (r) bendinin birinci paragrafında yer alan “bankalara” ibaresi “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bentteki “devir ve teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi” ibaresi eklenmişti. Buna göre;;

  • Bankalara borçlu olanların ve bu borçlara kefil olanların borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnasının kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine aynı amaçla yapılacak devir ve teslimleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş,
  • Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin bu amaçla aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimleri KDV istisnası kapsamına dahil edilmiştir.

Söz konusu KDV istisnası, borçlunun ya da kefillerin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerine tesliminde ve bunların finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından 3. kişilere tesliminde uygulanacaktır.

İlgili yasal düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

17 seri numaralı Genel Tebliğ’in 7. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılarak söz konusu Kanun hükmünün uygulanması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan önemli gördüğümüz iki konu aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

  • Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamındadır.
  • Söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmaz.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerin yapıldığı Tebliğ’in 7. maddesi1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76