No: 16

Tarih: 29/01/2018

Konu:

Cazibe merkezleri programı kapsamında yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldı.


Özet: 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2016/9596 sayılı Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Yayım tarihinde yürürlüğe giren yeni Karar ile sadeleştirilen teşvik uygulamasının esasları aşağıdaki gibidir:

 • Karar, özel sektör tarafından, Karar’da yer alan illerde gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projelerini kapsamaktadır.
 • Karar kapsamında programa dahil edilen iller Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan, Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak, Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan yatırımların tümü 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanabilecek olup ayrıca bu yatırımlar komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteğinden de yararlanabilecektir.
 • Programa ilişkin başvurular Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak olup, Bakanlık tarafından uygun görülen başvurular Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi’ne iletilecektir.
 • Karar kapsamında teşvik edilmeyecek harcamalar ve yatırım konuları belirtilmiş olup, başvuru yapılması ve uygun bulunması durumunda 22.12.2016 tarihinden sonra müracaat edilen ve Karar’da yer alan şartları sağlayan teşvik belgelerine de program hükümlerinin uygulanma hakkı tanınmıştır.


25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016/9596 sayılı Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmış ve yerine aşağıdaki yeni düzenlemeler yapılmıştır;

Kapsam ve destekler

Bu Karar özel sektör tarafından, aşağıda yer alan illerde gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projelerini kapsamaktadır.

Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen yatırımlar, komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan yatırım teşviklerinden 6. bölge şartlarında ve 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerle destekleneceklerdir.

Yararlanma şartları

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları aşağıda sayılan 23 ilde;

 • Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,
 • Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,
 • Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk Lirası,

tutarında asgari sabit yatırım şartı, desteklenen diğer yatırım konularında ise program kapsamında yer alan 23 ilde;

 • Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması,
 • ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami % 30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilecektir.

Müracaat

Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için;

 • Yayınlanması beklenen tebliğ ile belirlenecek olan bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığa müracaat edilecek,
 • Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibarıyla komitenin değerlendirmesine sunulacak,
 • Komite tarafından bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.

Bu kapsamda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ise talep edilmesi halinde yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilebilecektir.

Karar kapsamında sağlanan destekler, talep edilmesi ve Komite tarafından uygun görülmesi halinde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 22.11.2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden, bu Kararda aranan şartları sağlayan imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanabilecektir.

Desteklenmeyen yatırımlar ve değerlendirilmeyen harcamalar

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın EK-4’ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da teşvik dışında tutulacak ayrıca;

 • Hammadde,
 • Ara malı ve işletme malzemesi,
 • Kullanılmış makine ve teçhizat,
 • Karayolu nakil vasıtaları ve
 • Her türlü binek araçlar

ait harcamalar da teşviklerden yararlandırılmayacaktır.

Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemeyecektir. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacaktır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Diğer hususlar

Karar kapsamında yer almayan uygulamaya yönelik diğer hususlar, yürürlükte yer alan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve söz konusu kararın uygulanmasına yönelik tebliğ veya diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

Yukarıda yer verilen mevzuat 2017/11201sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayım tarihi olan 25 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75